NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drenthe zet in op leefgebiedenbenadering

13 jan 2009

Gedeputeerde staten van Drenthe gaan een provinciaal uitwerkingsplan leefgebieden-benadering Drenthe opstellen. In het uitwerkingsplan worden in hoofdlijnen de ambities van Drenthe beschreven en wordt vastgelegd voor welke leefgebieden met de daaraan gekoppelde soorten is gekozen. Het plan geeft aan welke leefgebieden en soorten voor Drenthe belangrijk zijn en hoe de verdere achteruitgang van bedreigde soorten kan worden tegen gegaan. Gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA) stelt dat dit een realistische benadering van natuurregelgeving is, die ook perspectief biedt voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Drenthe.

Om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen -een grotere variatie aan planten en dieren in 2010 en 2020- is een nieuwe aanpak ontwikkeld. Beheersmaatregelen worden voortaan gemaakt voor groepen van soorten planten en dieren binnen leefgebieden. Drenthe zet hiermee in op het herstel van drie sporen door aan te haken bij ruimtelijke ontwikkelingen, het verbreden van het beheer in natuurgebieden en het uitvoeren van specifieke soortenprogramma's. Bestaande populaties worden hiermee beschermd en nieuwe populaties kunnen zich op deze wijze duurzaam ontwikkelen.

Munniksma: "Wanneer je op goede wijze de leefgebieden van bijzondere soorten aanwijst, ben je in belangrijke mate ook af van incidenten dat één woelmuis een heel bouwproject of een verbetering van een weg tegen kan houden." Dit geeft de provincie ook kansen voor robuuste en samenhangende structuur van natuurgebieden en voor versterking en behoud van bijzondere plekken met specifieke natuurwaarden. Gedeputeerde Munniksma: "De Drentse natuur heeft zich ontwikkeld tot internationaal hoog gewaardeerde natuur, zoals bijvoorbeeld de Drentse heide- en hoogveengebieden en de beekdalen. Bovendien is robuuste natuur nodig om de recreatieve druk het hoofd te kunnen bieden."

In 2007 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe strategie van de leefgebiedenbenadering aan de Tweede Kamer voorgelegd. Afgesproken is dat de provincies vanaf 1 januari 2010 de regie voeren over de leefgebiedenbenadering. Om dit uit te kunnen voeren is aan de provincies gevraagd om in januari 2009 de provinciale uitwerkingsplannen aan te leveren.

De minister stelt voor de periode 2009 - 2013 een bedrag van 9 miljoen euro extra ter beschikking voor de leefgebiedenbenadering. De rijksbijdrage in de periode 2007-2013 komt hiermee in totaal voor alle provincies op 17,4 miljoen euro. Bij de provincie Drenthe is al voor meer dan 700.000 euro aan projectplannen ingediend en zijn voor een zelfde bedrag diverse projecten in ontwikkeling.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet