NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zwollenaren genieten straks van nieuw beeklandschap

6 jan 2009

Het beeklandschap tussen de Kuyerhuislaan en het Gooseveldpad wordt een stuk aantrekkelijker om te wandelen, te fietsen en van de natuur te genieten. Het gebied wordt ingericht voor waterretentie, natuur en recreatie. Het vormt een onderdeel van het Masterplan Revitalisering Westerveldse Aa. Het plan is opgesteld met inspraak van omwonenden. Ook het waterschap en de provincie hebben meegewerkt aan het plan en hebben een financiële bijdrage geleverd.

Ontwikkeling van het gebied
Het gebied is 13 ha groot en biedt straks met name uitgebreide verpozingsmogelijkheden voor de gebruikers van het kantorengebied Oosterenk, het nieuwe ziekenhuis en mensen uit Herfte en de Wipstrik. Er worden nieuwe wandelrondjes en nieuwe verbindingen gemaakt. Er komt 1100 m nieuw fietspad, 1000 m nieuw wandelpad en 800 m toegankelijke oevers voor vissers. Daarnaast is er de mogelijkheid  als daar behoefte aan blijkt te zijn  om ruiterpaden aan te leggen. Het plan geeft bovendien invulling aan de ontbrekende schakel in de recreatieve noordzuid-verbinding langs de herstelde Westerveldse Aa. Straks kunnen mensen vanaf de Boerendanserdijk langs de beek tot aan de Kuijerhuislaan fietsen. Want dit jaar wordt ook de nu nog ontbrekende fietsbrug over de Nieuwe Vecht gerealiseerd. Daarmee ontstaat ook voor bewoners uit Berkum een interessante wandelmogelijkheid. Daarnaast vormt het gebied straks een belangrijke waterberging en een nieuwe groene vinger in de groenstructuur van Zwolle.

Westerveldse Aa
De Westerveldse Aa vormt een beekloop met een stroomgebied van 3250 ha. In Zwolle loopt de beek globaal van Wijthmen tot aan de monding in het Zwarte Water bij Westerveld. De bedoeling is om de Westerveldse Aa te herstellen tot een goed functionerende laaglandbeek. De uitvoering van het herstelplan gebeurt in verschillende deelprojecten volgens het Masterplan. Het stuk tussen de Kuyerhuislaan en het Gooseveldpad is ook een onderdeel.

Uitvoering herstelplan
De uitvoering van het herstelplan ligt op schema, meer dan de helft is al gerealiseerd. Zo is de Aa verlegd bij het Stadion FC Zwolle, is bij Zalné 6,5 ha waterberging en natuurgebied aangelegd inclusief recreatiepaden en zijn in het brongebied bij Wijthmen en bij golfbaan ´t Gagel maatregelen getroffen voor het vasthouden van water en realisatie van natuurlijke oevers. Het plan is eind deze week te bekijken in het gemeentelijk informatiecentrum.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet