NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tweede ronde platform 'Monitoring van ziekten, plagen en onkruiden' in 2009 van start

14 jan 2009

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) zal in 2009 een tweede ronde van het platform 'monitoring ziekten plagen en onkruiden' organiseren. Het monitoringsysteem werd in 2004 opgezet en moet inzicht geven in de ontwikkeling van ziekten, plagen en onkruiden in teelten.

Met behulp van monitoring worden verontrustende ontwikkelingen van ziekten, plagen en onkruiden die een negatief effect kunnen hebben op de doelen van het gewasbeschermingbeleid gesignaleerd. In het bijzonder op de vermindering van de milieubelasting en het behoud van het economisch perspectief. Ook wordt gezocht naar een oorzaak van de gesignaleerde ontwikkelingen en of er een relatie is met het stimuleren van ge´ntegreerde gewasbescherming.

In 2005 heeft het Platform 'monitoring ziekten, plagen en onkruiden' een eerste serie bijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten hebben geleid tot een 'Rapportage van de ontwikkelingen 1998 - 2004'. Voor de eerste helft van 2009 staat een tweede ronde van het Platform gepland. Intentie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is dat het platform bij kan dragen aan onder andere de evaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming 2010 en de ontwikkeling van de toekomstige visie op Gewasbescherming. Een belangrijk aspect hierbij is in hoeverre het gevoerde beleid en de acties uit het afsprakenkader tot ongewenste neveneffecten hebben geleid.

Er zal gekeken worden naar wat er met de signalen uit 2005 gebeurd is en welke ontwikkelingen er zijn geweest. De aandacht gaat dan vooral uit naar ziekten en plagen waarbij de middeleninzet relatief hoog is. In deze ronde gaat gewerkt worden met verschillende sectorgroepen, waarin deskundigen op het gebied van teelt en ge´ntegreerde gewasbescherming deelnemen. Deze deskundigen zijn werkzaam in het onderzoek, de voorlichting en de praktijk. De verwachting is dat de PD haar resultaten eind juni aan de Directie Landbouw van het ministerie van LNV kan opleveren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet