NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Akkoord Provincie en Rijk over Waterland

7 jan 2009

Minister Jacqueline Cramer(Ruimte en Milieu) en gedeputeerde Ton Hooijmaijers (provincie Noord-Holland) hebben een akkoord bereiktover de verbetering van de groene en (dag-)recreatieve kwaliteiten van het landelijke gebied tussen Amsterdam en Purmerend, een zogenaamde Rijksbufferzone.

"Eindelijk kunnen we werk maken van de doorontwikkeling van de Rijksbufferzone als grootschalig, groen gebied met veel mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. En dat op een manier die goed bij de bijzondere kwaliteiten van dit cultuurlandschap past," aldus Cramer en Hooijmaijers.

Concreet zijn de ministeries van VROM en LNV samen met de provincie overeengekomen een pilot Waterlands Wonen te starten. Bestuurders, bewoners, ontwerpers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaan in een aantal ontwerpateliers samen aan de slag om de groene en recreatieve kwaliteiten van het landelijke gebied tussen Purmerend en Amsterdam verder te verbeteren. De Milieufederatie Noord-Holland schuift ook aan. Zij zullen een toekomstbeeld van de Rijksbufferzone schetsen, inclusief de marsroute ernaartoe. Onderdeel van de afspraken is dat de provincie een planologisch regime vaststelt dat de bufferzone van verdere verstedelijking vrijwaart. Dat is conform het huidige Rijksbeleid.

Hierbij geldt dat nieuwe bebouwing (ook financieel) bijdraagt aan de recreatieve functie van het gebied en past bij de identiteit van de omgeving. Een en ander zal naar verwachting in het voorjaar van 2009 worden vastgelegd in een convenant.

De woningbouwplannen van de regio mikken op de bouw van 1700 woningen binnen de bufferzone. Minister Cramer en gedeputeerde Hooijmaijers zijn overeengekomen dat de helft hiervan in de pilot Waterlands Wonen worden opgenomen. Gedeputeerde Hooijmaijers is verheugd: "Als de pilot succesvol verloopt, en daar ben ik van overtuigd, kan hiermee een belangrijk deel van de totale woningbouwplannen in deze regio worden gerealiseerd."

Het akkoord maakt de realisering van 35 terpwoningen op Marken mogelijk, evenals de bouw van nog eens in totaal 100 woningen op een aantal kleinschalige locaties in het gebied. De bouw van 740 woningen op de lokatie Lange Weeren (aansluitend op de kernen Edam-Volendam) levert 10 miljoen op voor verbetering van de groene en recreatieve kwaliteiten van het gebied. Per saldo zal de groene en recreatieve waarde van de Rijksbufferzone Amsterdam-Purmerend daarom substantieel toenemen. Dit past bij de consequente inzet van minister Cramer voor een mooi Nederland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet