NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Duurzame koers voor de Wadden

27 jan 2009

Met het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied (B&O-plan) L‚ven in de Wadden is voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse waddenbeleid met alle betrokken overheden een gezamenlijke koers uitgezet. Het plan is gebaseerd op het ontwikkelen en beschermen van een robuuste en veerkrachtige natuur in de Waddenzee, waarin ook ruimte is voor wonen werken en recre‰ren. De komende periode wordt dit B&O-plan voorgelegd ter instemming aan alle raden, staten, waterschapsbesturen en departementen. GS presenteren vandaag het plan aan PS van Groningen.

B&O-plan L‚ven in de Wadden
Het B&O-plan is een gezamenlijk plan van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor het Waddengebied. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in het Regionaal College Waddengebied (RCW). Het B&O-plan combineert het rijksbeleid met het beleid en de wensen van de regio en omvat de actuele themas die spelen in het Waddengebied. Het houdt ook rekening met het EU-beleid zoals de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Het plan is de uitwerking van de 3e nota Waddenzee in combinatie met het beleid en de wensen van de gemeenten, provincies en waterschappen. Het vervangt niet de 3e nota Waddenzee, de bestemmingsplannen of de provinciale beleidsplannen, het brengt deze beleidsdocumenten samen. Het plan gaat bijvoorbeeld over welke kansen er zijn voor innovatie op energiegebied, het gebruik van cultuurhistorie voor toerisme en de combinatie van kustveiligheid en duinontwikkeling. Bij het maken van het plan is gebruik gemaakt van de kennis van de Beheerraad Waddengebied waarin alle terreinbeheerders zijn verenigd. Daarnaast hebben vele maatschap- pelijke organisaties en het bedrijfsleven direct of indirect inbreng geleverd. Het gehele plan is te vinden op: www.waddenzee.nl/Beheer_en_Ontwikkelingsplan.
L‚ven in de Wadden is het zogenaamde deel A van het B&O plan. Deel B wordt een verzameling van plannen die meer in detail aangeeft hoe het beheer er uit gaat zien. Deel C is het uitvoeringsdeel. De afspraken uit deel A worden hierin later uitgewerkt in maatregelen en projecten. Uitvoering van de plannen volgt tussen 2009 en 2020.

Afspraken en kansen
Er staan verschillende afspraken in het B&O-plan, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de waddenhavens en -eilanden, over duurzame energieopwekking die rekening houdt met de specifieke waarden van het Waddengebied. Maar ook afspraken om nieuwe methoden te onderzoeken van kustverdediging, duurzame visserij te bevorderen en om te experimenteren met nieuwe landbouwtechnieken en -gewassen.

Om de kansen voor economie ‚n natuur te visualiseren heeft het RCW een Kaart van Kansen voor de Wadden laten maken. Een virtuele kaart van het Waddengebied, een kijkje in de toekomst. Verschillende elementen zoals energievoorziening, duisternis en groen licht, mosselbanken, vogels en vogelaars, maritiem erfgoed zijn op de kaart gezet. De Kaart van Kansen is te bekijken op www.waddenzee.nl/actueel.

Proces
De afgelopen maanden is gebruikt voor de communicatie met raden, staten, waterschapsbesturen, belangenorganisaties en burgers over het concept B&O-plan. In het voorjaar van 2009 wil het RCW het akkoord over de richting van het B&O-plan formeel afsluiten met de ondertekening van een convenant door alle RCW-partijen, inclusief de minister van VROM als co”rdinerend minister voor Waddenzaken. Voor de instemming door de raden, staten, waterschapsbesturen en departementen met het plan is geen offici‰le inspraakprocedure vereist. In het traject naar dit concept is er uitgebreid met vertegenwoordigers van allerlei
organisaties en besturen gesproken. Op het moment dat de koers door een gemeente of provincie verwerkt wordt in bestemmingsplannen of structuurvisies komt daar offici‰le inspraak aan de orde.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet