NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Reconstructie verbetert leefbaarheid en economie landelijk gebied

30 jan 2009

Dat constateert Hayo Apotheker bij zijn afscheid als voorzitter van de reconstructiecommissie Salland-Twente. De commissie heeft op 28 januari 2009 het eindrapport ?De reconstructie gewogen, vier jaar reconstructie uitvoering? aangeboden aan Piet Jansen, gedeputeerde Landelijk gebied, landbouw en water. De aanbieding is de laatste actie van de zelfstandige reconstructiecommissie. Vanaf vandaag zal de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) het provinciebestuur adviseren over de voortgang van de reconstructie in Overijssel.

Aanbevelingen voor de toekomst
De reconstructiecommissie Salland-Twente is eind 2001 gestart met het opstellen van het Reconstructieplan. Nadat dit plan in september 2004 door Provinciale Staten is vastgesteld, heeft de reconstructiecommissie tot eind 2008 toegezien op de uitvoering ervan. Inmiddels is de reconstructie opgegaan in het ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied). De commissie heeft haar bevindingen over 4 jaar reconstructie vastgelegd en geeft bij haar afscheid de provincie een aantal aanbevelingen mee voor de toekomst.

Rood-voor-Rood
De reconstructiecommissie constateert dat gaandeweg de doelen van de reconstructie zijn verschoven. Aanvankelijk stond het milieu en zonering van de intensieve veehouderij centraal. In de uitvoering ligt de nadruk meer op ruimtelijke kwaliteit en inpassing van landbouw in het landschap. De commissie is tevreden over de brede insteek die de provincie heeft gekozen voor de reconstructie. Er is niet alleen gečnvesteerd in landbouw, natuur en water. Er is ook veel aandacht geweest voor de sociale en economische leefbaarheid van het platteland. De provincie Overijssel heeft de afgelopen vijf jaar stevig gečnvesteerd in Kulturhusen en voorzieningen in kleine kernen en dorpen. Via de Rood-voor-Rood regeling en afspraken over het benutten van vrijkomende agrarische gebouwen is ook de ruimtelijke kwaliteit verbeterd.

Arbeidplaatsen in de landbouw
In totaal is er tot en met 2008 circa 400 miljoen gečnvesteerd in het reconstructiegebied in Salland en Twente. Die investeringen hebben volgens de reconstructiecommissie resultaat gehad. De werkgelegenheid in het landelijk gebied heeft het verlies aan arbeidsplaatsen in de landbouw meer dan volledig kunnen opvangen. Het platteland doet het in economisch opzicht zelfs beter dan de steden, aldus voorzitter Apotheker.

Intensieve veehouderij
De reconstructie beoogde een verschuiving van de intensieve veehouderij uit kwetsbare gebieden naar de landbouwontwikkelingsgebieden. De reconstructiecommissie stelt vast dat de verplaatsing van intensieve veehouderijen met enige vertraging nu op gang gekomen is. Vanaf 2002 is het aantal varkens in de Overijsselse extensiveringsgebieden met ruim 10% afgenomen. Van de 35 bedrijven die voor verplaatsing in aanmerking komen zijn er tot dusver vijf ook echt verplaatst.

Financieel en emotioneel
Gedeputeerde Jansen erkent dat het niet zo snel gaat als gedacht: ?De reconstructiecommissie heeft in haar laatste vergadering haar zorg uitgesproken over de trage gang van zaken. Die zorgen deel ik, ik erger me ook aan de moeizame gang van zaken. We zijn te optimistisch geweest over het tempo. Ondernemers die hun bedrijf elders willen vestigen moeten veel tijd en geld steken in milieuonderzoeken en vergunningprocedures. Daarbij speelt mee dat gemeenten wel heel erg voorzichtig zijn met het geven van ruimte aan nieuwe vestigingen in landbouwontwikkelings-gebieden. En dat heeft veel te maken met de discussies van de laatste twee jaar over de schaalvergroting in de landbouw en de onrust over landbouwontwikkelingsgebieden. Als we niet oppassen dreigt de reconstructie voor deze ondernemers en hun gezinnen financieel en emotioneel een hard gelag te worden. Wij zullen daarom de reconstructiegemeenten aan hun opgave houden.?

Het rapport van de reconstructiecommissie is te downloaden via http://provincie.overijssel.nl/reconstructie


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet