NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Overheden slaan handen ineen voor windenergie op land

13 febr 2009

(IPO) en gemeenten (VNG) nieuwe afspraken gemaakt over meer windenergie op land. Door het inzetten van windteams, het instellen van een helpdesk en eenduidige informatievoorziening moeten windenergieprojecten sneller gerealiseerd worden. Ook gaat het Rijk door met het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving op het gebied van radar, geluid en rentabiliteit. Daarnaast blijven gemeenten en provincies zich regionaal en lokaal actief inzetten voor lopende windenergieprojecten.

Verdubbeling windenergie

Momenteel staan er in Nederland windmolens met een totaal vermogen van meer dan 2000 megawatt. Deze voorzien in 3,9 procent van de totale Nederlandse stroombehoefte. Voor het jaar 2010 geldt, op grond van Europese afspraken voor Nederland een doelstelling van negen procent duurzame elektriciteit. Met een verdubbeling van windenergie op land, is die doelstelling haalbaar. Om dat te bereiken blijven de overheden zich gezamenlijk inzetten om alle windenergieprojecten tot uitvoering te brengen.

Aanpak windenergieprojecten

Door de inzet van onder meer windteams, die adviseren bij het doorlopen van de procedures en bij de communicatie tussen de verschillende partijen, kunnen projecten efficiënter worden gerealiseerd. Ook zijn de partijen het eens geworden over het instellen van één helpdesk voor alle vragen rond windenergie, eenduidige en objectieve online informatievoorziening en verdere aanpak van knelpunten in rijksregelgeving op het gebied van radar, geluid, externe veiligheid en rentabiliteit. Het Rijk neemt samen met provincies en gemeenten het initiatief voor een landelijke campagne om draagvlak te vergroten voor windenergie op land.

Lange termijn visie

Daarnaast gaan het Rijk, IPO en VNG samen met andere partijen een verkenning uitvoeren naar de doorgroeimogelijkheden van windenergie op land na 2011. Dit gebeurt door twee modellen te onderzoeken: het bundelen van vooral grote windmolens in grootschalige windparken en het combineren van windmolens met bedrijventerreinen, havengebieden of met grootschalige infrastructurele projecten. Ook de landschappelijk inpassing krijgt bij de ontwikkeling van deze modellen nadrukkelijk de aandacht.

Deze verkenning moet eind 2009 gereed zijn, waarna een keuze gemaakt zal worden uit één of meerdere combinaties van modellen. Deze keuze zal vervolgens vastgelegd worden in een duurzame lange termijn visie. Op basis hiervan zullen overheden conclusies trekken over nieuwe mogelijkheden en meest geschikte plaatsingsstrategie voor windenergie op land.

Eensgezindheid over aanpak wind op land
In het Bestuurlijk Overleg over windenergie vandaag hebben minister Cramer (VROM) en minister Van der Hoeven (EZ) met IPO en VNG nieuwe afspraken gemaakt over het realiseren van windenergieprojecten op land. Om in 2011 de doelstelling van 2000 MW erbij te halen, zullen de overheden zich gezamenlijk blijven inzetten om de lopende windprojecten uit te voeren. Het rijk zal doorgaan met het wegnemen van belemmeringen in de rijksregelgeving op het gebied van radar, geluid, rentabiliteit en externe veiligheid.

IPO-portefeuillehouder gedeputeerde Bliek-de Jong (Flevoland) benadrukte dat de toepassing van de rijksregelgeving op projectniveau tot minder windmolens of opbrengst kan leiden. Daarom werd van rijkszijde niet meer aangedrongen op een getalsmatige prestatieafspraak met de provincies.

Op 1 maart treedt de rijkscoördinatieregeling (Wro) in werking voor de nationale energieprojecten, waaronder windprojecten van meer dan 100 MW. Per project zal in goed overleg worden nagegaan waar de toepassing achterwege kan blijven. Waar met de toepassing van de rijksregeling een project sneller kan worden uitgevoerd, zullen provincies en gemeenten nauw worden betrokken bij het opstellen van het rijksinpassingsplan.

Verder werd het plan van aanpak voor een verkenning naar de doorgroeimogelijkheden voor windenergie op land na 2011 vastgesteld. Voor dit ruimtelijke perspectief worden twee modellen onderzocht: opstelling in grootschalige parken en een combinatie van windmolens met andere functies.

Alle afspraken, waaronder de inzet van windteams en een helpdesk, worden toegevoegd aan de Samenwerkingsagenda Mooi Nederland 2009.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet