NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie maakt vaart met ecologische hoofdstructuur

12 febr 2009

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is een (inter)nationaal vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden. In Overijssel moet in 2018 in totaal 74.481 hectare natuur zijn ingericht of als natuur worden beheerd. Er is al 42.000 hectare natuur. Van de 32.481 hectare die daar nog bij moet komen, moet tot en met 2018 nog zo’n 6000 hectare worden aangekocht. Ongeveer 18.500 hectare moet worden ingericht en in beheer gegeven bij natuurorganisaties. Voor het beheer van de resterende 6000 hectare wil de provincie overeenkomsten sluiten met boeren en grondeigenaren. Wanneer grond wordt aangekocht, gebeurt dat altijd op vrijwillige basis.

In Overijssel moet in 2018 in totaal dus 74.481 hectare natuur zijn ingericht of als natuur worden beheerd. "Daarvoor moet nog het nodige gebeuren", verklaart gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water).

Met voorrang aan de slag
De kern van de aanpak is een versnelling van de aankoop van gronden voor natuur en een snellere inrichting van die gronden tot natuur. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten een aantal gebieden aangewezen waar ze met voorrang aan de slag willen.

Weerribben Wieden
Oldematen bij Zwartsluis
het Vechtdal
Nationaal Landschap Noordoost Twente
het Reestdal
IJsseldelta
TOP gebieden
Ook de zogeheten TOP gebieden - zoals het Buurserzand/Haaksbergerveen, Lemselermaten, Springendal/Dal van de Mosbeek en Engbertsdijkvenen - doen mee. Dit zijn natuurgebieden waar de verdroging een bedreiging vormt voor de aanwezige natuur.

Afspraken
Over de versnelde aanpak heeft de provincie de afgelopen tijd met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en met de Dienst Landelijk Gebied afspraken gemaakt. Deze laatste doet de de uitvoering voor de provincie.

Uitvoeren en nalaten
De provincie hanteert daarbij een interventieladder. Dat is een lijst met verschillende stappen die het provinciebestuur kan nemen om van landbouwgrond natuur te maken. Het is lang niet altijd het nodig de grond te kopen en te laten beheren door een natuurorganisatie. Gedeputeerde Jansen laat weten dat hij veel meer werk wil maken van agrarisch natuurbeheer. Hierbij gaan boeren - tegen vergoeding - op hun land bepaalde maatregelen uitvoeren (of juist nalaten) om natuur te bevorderen.


Verwervingsplannen
Voor de belangrijkste natuurgebieden worden nu verwervingsplannen opgesteld. Daarin staat precies beschreven welke strategie het beste is om de natuurdoelen voor dat gebied te halen. Een eerste pilotplan is klaar, de overige plannen volgen tussen nu en april.

Onvoldoende uitgetrokken
“Want we willen voor de zomervakantie beginnen met de uitvoering. Ik wil aan de minister laten zien dat we ons in Overijssel hard maken om die EHS in 2018 klaar te hebben. Maar we weten ook dat we daarvoor meer geld nodig hebben dan we nu beschikbaar hebben. Voor de periode 2007-2013 heeft het Rijk 102 miljoen uitgetrokken voor de realisatie van de EHS in Overijssel. Dat is onvoldoende, zeker als je ziet dat de grondprijzen die we betalen hoger zijn dan de normbedragen waarmee het ministerie rekent”, aldus de gedeputeerde.

Verplaatsing
De provincie heeft voor "Die regeling loopt als een trein", aldus Piet Jansen. De helft van het geld is inmiddels al gebruikt en er zijn al 17 bedrijven die dank zij een extra financiële bijdrage een overeenkomst hebben gesloten om te verplaatsen. Met nog eens 18 bedrijven is de provincie in gesprek over verplaatsing.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet