NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet haalt klimaatdoelen maar half

10 febr 2009

Halverwege de kabinetsperiode van Balkenende IV constateert Stichting Natuur en Milieu dat sprake is van een enorm gat in het klimaatbeleid. In het gunstigste scenario haalt het ingezette beleid dit kabinet maar iets meer dan de helft van het eigen klimaatdoel voor 2020. Dat stelt Natuur en Milieu in haar Tussenbalans van het klimaat, die op 9 februari 2009 in Den Haag is gepresenteerd.

Het kabinet bespaart bijna 14 megaton CO2 te weinig, vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 4,2 miljoen auto’s. Dit ‘klimaatgat’ tussen het kabinetsdoel en het werkelijk behaalde resultaat ontstaat op tal van beleidsterreinen. Zo gaat het niet goed met energiebesparing, is Nederland een van de hekkensluiters in Europa als het gaat om de opwekking van duurzame energie, lukt het niet de uitstoot van het verkeer te stabiliseren op het niveau van 1990 en daalt de CO2-uitstoot van woningen en kantoren lang niet voldoende om het doel van 30 procent reductie te halen.

De klimaatdoelen kunnen wel degelijk nog gehaald worden, maar dan moet het kabinet nu wel ingrijpen. Natuur en Milieu doet daarom een serie voorstellen voor extra maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, energiebesparing te bereiken en veel meer duurzame energie op te wekken. Op een rij:

Verkeer
- CO2-heffing op brandstof;
- elektrische auto’s;
- investeren in hoogwaardig openbaar vervoer of in mobiliteitsmanagement.
Woningen en kantoren
- energienorm voor bestaande woningen;
- verhoging van de ecotax op gas. Deze moet via de inkomstenbelasting teruggegeven worden aan de burger: het gaat om een lastenverschuiving waarbij een sterke prikkel voor energiebesparing ontstaat.
Landbouw
- extra energiebesparing in de glastuinbouw;
- aanpassingen van het veevoer;
- minder gebruik van kunstmest.
Energiebesparing
- aanscherpen energienormen voor elektrische apparaten.
Duurzame energie
- het plan Zeekracht van Natuur en Milieu biedt de mogelijkheid om 8.000 Megawatt windenergie op zee te gaan leveren. Dit helpt pas echt om het doel van 20 procent duurzame energie in 2020 te halen!


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet