NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Flevoland presenteert spelregels voor de natuur

26 februari 2009

De provincie Flevoland stelt voortaan voorwaarden aan projecten en activiteiten die de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen bedreigen. Deze natuurspelregels, opgesteld samen met de andere provincies en het ministerie van LNV, moeten garanderen dat er voldoende ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden, zonder dat de natuur schade wordt toegebracht.

In het Omgevingsplan van provincie Flevoland is de EHS begrensd. De EHS bestaat uit een aantal natuurgebieden die met elkaar een robuust samenhangend netwerk moeten vormen. Zo ontstaat voldoende leefruimte voor diersoorten en ‘natuurwaarden’ die karakteristiek zijn voor de Nederlandse natuur. Projecten of handelingen die deze soorten en natuurwaarden, de zogeheten “wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS”, aantasten, zijn in beginsel niet mogelijk. Nieuwe ontwikkelingen mogen pas plaatsvinden als er sprake is van een groot openbaar belang en indien goede alternatieven ontbreken.

Gedeputeerde Anne Bliek: “De recent verschenen monitor Duurzaam Nederland leert dat de biodiversiteit in Nederland nog steeds met sprongen achteruit gaat, omdat de mens steeds meer ruimte inneemt. We gaan de ontwikkeling hier voortaan zó vormgeven dat bestaande en nieuwe natuurwaarden bij de gewenste ruimtelijke ontwikkeling worden ingepast. Dat doen we om uiteindelijk een kwaliteitsslag in de natuurwaarden te realiseren. Negatieve effecten willen we voorkómen”. Deze benadering van “natuurinclusief ontwerpen en ontwikkelen” werkt vooral bij nieuwe EHS of ontwikkelingen die aansluiten op of omsloten worden door de EHS.

Anne Bliek: “Niet altijd kunnen effecten van te voren helemaal worden weggenomen. Als de ontwikkeling van groot openbaar belang is, kunnen de instrumenten “saldering” en “herbegrenzing EHS” uitkomst bieden. Daartoe hebben de ministeries van VROM en LNV met de provincies, en in overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties, spelregels opgesteld”. In die Spelregels EHS wordt beschreven onder welke voorwaarden projecten of handelingen dan toch kunnen plaatsvinden.

De provincie Flevoland heeft besloten deze spelregels als uitwerking van het Omgevingsplan te hanteren bij het kunnen toestaan van projecten of handelingen in en nabij de EHS. De Spelregels zijn te downloaden op: www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=20630

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet