NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe subsidieregeling voor weidevogels in Noord-Hollands

27 febr 2009

Agrariërs, agrarische natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties kunnen volgens een nieuwe regeling subsidie aanvragen voor maatregelen die het leefklimaat voor weidevogels in het Noord-Hollandse landelijk gebied verbeteren. In 2009 is in totaal 1,74 miljoen euro beschikbaar.

De provincie gaat het geld, dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), volledig inzetten voor activiteiten die belangrijk zijn voor een goed weidevogelbiotoop. Voorwaarde voor het ontvangen van een subsidie is dat de percelen waarop de maatregelen worden uitgevoerd liggen in een kansrijk weidevogelgebied. Op deze manier hoopt de provincie de terugloop van het aantal weidevogels te kunnen stoppen en zo de weidevogel voor het Noord-Hollandse landschap te behouden.

De regeling
Via de regeling zijn verschillende soorten activiteiten subsidiabel. Naast opknapactiviteiten om de percelen aantrekkelijker te maken voor weidevogels, zijn ook beheeractiviteiten, het opstellen van gebiedsgerichte weidevogelplannen en oprichting van samenwerkingsverbanden subsidiabel.
Gedeputeerde Bart Heller: “De provincie hecht grote waarde aan samenwerking. Daarom worden de oprichting van nieuwe samenwerkingsverbanden, en ook het opstellen van gebiedsgerichte weidevogelplannen, met voorrang gesubsidieerd.”
Voor beheer- en inrichtingsactiviteiten zijn per ILG-regio de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
Texel € 50.000,-
Kop van Noord-Holland € 14.000,-
West-Friesland € 90.000,-
Noord-Kennemerland € 88.000,-
Laag-Holand € 1.014.000,-
ZW/Rijnland € 50.000,-
Amstel-, Gooi- en Vechtstreek € 94.000,-

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 14 maart 2009. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.noord-holland.nl (Digitaal Subsidieloket)

Eerdere impulsen
Ook in 2007 en 2008 heeft het ministerie van LNV extra geld uitgetrokken voor weidevogels. In 2007 is 1,8 miljoen euro weggezet ten behoeve van de weidevogels in de reservaten van Laag Holland. In 2008 is ervoor gekozen om het bedrag van 3,54 miljoen euro ten goede te laten komen aan de weidevogels in de hele provincie. Ook in 2009 wordt het bedrag ingezet voor de hele provincie.

Versterking van populaties
Laag Holland is een van de meest belangrijke en meest kansrijke weidevogelkernen van Nederland. Naast Laag Holland worden ook hoge broeddichtheden bereikt op Texel, Wieringen, in West-Friesland en in Spaarnwoude. Het gaat hier om kleinere en daardoor kwetsbare weidevogelkernen. Door de samenwerking tussen natuurbeheerders en aanpalende agrarische natuurverenigingen kunnen weidevogelpopulaties worden versterkt.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet