NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zeven Waddengebieden aangewezen als Natura 2000-gebied

25 febr 2009

Voor de Waddenzee en grote delen van de Waddeneilanden zijn de definitieve aanwijzingsbesluiten getekend voor de zeven Natura 2000-gebieden. Deze aanwijzing maakt duidelijk welke kwetsbare natuur in de Waddenzee beschermd wordt en waar de grenzen van de natuurgebieden lopen. Het gaat om de Waddenzee, Duinen en Lage land Texel, Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnikoog en Noordzeekustzone.

De Waddenzee is het grootste natuurgebied van Nederland en van grote internationale waarde door de aanwezigheid van bijzondere planten en diersoorten zoals zeehonden, blauwe kiekendieven, eidereenden en kluten. In de zeven gebieden gaat bijvoorbeeld om het beschermen van waardevolle duinen, slik- en zandplaten, schorren en zilte graslanden en zeldzame vogels. Nu volgt het opstellen van het beheerplan dat duidelijkheid geeft over hoe deze flora en fauna beschermd wordt en voor welke activiteiten een vergunning nodig is. Het beheerplan wordt momenteel samen met de gebruikers en bewoners in het gebied gemaakt. Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is de natuur beschermd op basis van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Aanpassingen na inspraak
De ontwerpbesluiten voor de zeven Waddengebieden hebben in 2007 ter inzage gelegen. Ongeveer 550 zienswijzen zijn ingediend. Door de inspraak zijn de definitieve aanwijzingbesluiten op onderdelen aangepast. Soms zijn doelen geschrapt of toegevoegd, in enkele gevallen is de begrenzing aangepast en een aantal technische verbeteringen is doorgevoerd. Op Texel is bijvoorbeeld een terrein van 17 hectare alsnog in het Natura 2000-gebied opgenomen omdat het gebied belangrijk is voor broedvogels. Een ander terrein op Texel (van 18 ha) valt nu buiten het gebied omdat er geen kwetsbare habitattypen voorkomen. Ook is in inspraak gewezen op het voorkomen van de korfslak op Rottumeroog en Rottumerplaat. Deze soort is na ecologische analyse toegevoegd aan het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Ook de natuurdoelen kunnen wijzigen, zowel door inspraak als door voortschrijdend ecologisch inzicht. Naar aanleiding van inspraak is voor enkele broedvogels gekeken hoe groot de draagkracht is van zowel de Waddenzee als daarbuiten. Enkele landelijke doelstellingen voor broedvogels bleken te hoog te zijn omdat ze gebaseerd zijn geweest op verouderde ecologische inzichten. Daarom zijn in de doelen de aantallen van de grote stern, de dwergstern, de velduil, de blauwe kiekendief, de tapuit, het paapje, de noordse stern en de kleine mantelmeeuw aangepast. Daarnaast zijn de landelijke doelstellingen voor het leefgebieden voor de bontblekplevier en de eidereend gewijzigd. Concreet in de Waddenzee betekent dit bijvoorbeeld dat de gewenste aantallen voor de Grote Stern verhoogd zijn, op Texel de kluut als broedvogel is toegevoegd en de velduil op Vlieland als doel is vervallen.

Beroep
De minister maakt de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden in het Waddengebied vandaag bekend in de Staatscourant. Aansluitend aan deze bekendmaking liggen de besluiten inclusief kaarten en Nota van toelichting van 26 februari tot en met 8 april 2009 ter inzage. Ze zijn dan ook via www.minlnv.nl/natura2000 te raadplegen. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten in beroep gaan bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt van 27 februari 2009 tot en met 9 april 2009.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet