NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Omgang met Natura 2000 moet veel krachtiger

20 maart 2009

Vogelbescherming Nederland was de organisator van een seminar op 3 maart met als titel 'Natura 2000 – waar staan we over 10 jaar?' Kapstok voor het seminar was de toets door de Universiteit van Tilburg van de concept-instandhoudingsdoelen, onder andere van Waddenzee, Westerschelde en IJsselmeer. Samengevat concludeert het rapport dat de aanwijzingsbesluiten ambitieuzer en duidelijker moeten zijn, wil Nederland daadwerkelijk de situatie voor soorten met een slechte staat van instandhouding veranderen.

Naar aanleiding van de presentaties waren twee duidelijke oproepen van de circa zestig deelnemers te onderscheiden. Ten eerste dat LNV en Rijkswaterstaat daadwerkelijk moeten inzetten op vitale robuuste natuur, zodat Nederland niet op slot hoeft. Je balanceert dan niet langer op het grensvlak van de significantie. Daarvoor is het niet alleen nodig om naar behoud van natuurwaarden te kijken, maar veel meer dan nu naar aanwezige potenties voor natuurherstel. In de tweede plaats waren de genodigden het er over eens dat de benadering vanuit de ministeries én de natuurorganisaties veel krachtiger en positiever moet zijn. Pas dan kan het vaak negatieve beeld van Natura 2000, zoals dat velen in haar macht lijkt te hebben, keren.

Het ministerie van LNV zet bij de uitvoering van Natura 2000-beleid volledig in op het duurzaam verenigen van natuurwaarden met andere functies in en rond natuurgebieden. "Niemand heeft er belang bij om de natuurdoelen niet te realiseren. En niemand heeft er belang bij wanneer Nederland op slot gaat." Het zijn de twee ankerpunten voor het Natura 2000-beleid van de overheid, zo stelde Gerben Maij van LNV op het seminar over de toekomst van Natura 2000.

Een volledig verslag van het seminar kunt u de komende week nalezen op www.vogelsendewet.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet