NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Noord-Holland beschermt archeologische sporen in Castricum en Uitgeest

19 maart
De provincie Noord-Holland wil de terreinen ‘Geest van Heemstede’ te Castricum en ‘Hendriksloot’ te Uitgeest op de provinciale monumentenlijst plaatsen. Voor deze terreinen worden afspraken gemaakt voor duurzaam beheer zodat duizenden jaren oude sporen van nederzettingen beschermd worden.

Beide terreinen liggen in het Oer-IJ- gebied, een oud getijdengebied, grofweg gelegen tussen Amsterdam, Alkmaar en Haarlem.
De twee terreinen bestaan nu uit grasland en aan de oppervlakte is niets te zien van de archeologische waarden. Hoogtekaarten en bodemkaarten laten echter zien dat deze gebieden zeer geschikt waren voor bewoning. Bovendien zijn er in molshopen en slootranden resten van aardewerk aangetroffen. In 2003 is een verkennend onderzoek uitgevoerd om de gaafheid van het terrein te bepalen.

Beide terreinen zijn een waardevolle toevoeging aan het monumentenbestand van de provincie. De intactheid van de terreinen is goed. Door ze een monumentenstatus te geven mag er niet meer worden geploegd en ook een verlaging van de waterstand in de sloten is niet toegestaan. Hierover worden afspraken gemaakt met de betrokken agrariërs en eigenaren.

De provincie wil de archeologische vindplaats zoveel mogelijk in tact houden. Dat betekent dat er geen opgravingen zullen plaatsvinden. Mogelijk wordt er in de toekomst archeologisch onderzoek uitgevoerd met scanapparatuur.

’Geest van Heemstede’ te Castricum
Het terrein is in totaal 14,3 ha en ligt ten zuiden van de spoorlijn tussen Castricum en Uitgeest, direct ten oosten van de Heemstederweg. Direct onder de bouwvoor is een middeleeuwse akkerlaag aangetroffen en op een diepte van circa 50 cm een cultuurlaag uit de Romeinse tijd.

‘Hendriksloot’ te Uitgeest
Hendriksloot is 16,32 ha groot en is gelegen direct ten oosten van de Provinciale weg 203 en direct ten noorden van de Hendriksloot. Op het terrein is een middeleeuwse akkerlaag aangetroffen en op een diepte van 20 tot 60 cm een cultuurlaag uit de Romeinse tijd. Een deel van de terreinen hebben een bijzondere betekenis gekregen vanwege de trefkans voor rituele deposities.

Monumenten
De provincie Noord-Holland heeft al eerder gebieden aangewezen tot archeologisch monument:
- Het gebied rond Kronenburg in de gemeente Castricum.
- Terrein aan de Bleumerweg (Bakkum)
- Terrein Uitgeesterbroek (Uitgeest)
- Terreinen Abdij van Egmond en de Adelbertusakker (Egmond-Binnen)
- Maantjesland (Aartswoud)

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet