NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Braak terug in Groningen voor akkervogels

11 maart 2009

De provincie Groningen krijgt een stukje braak terug mede dankzij de Tweede Kamer en het enthousiasme van enkele Agrarische Natuurverenigingen in Groningen. Bij de behandeling van de begroting 2009 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer besloten dat er 200.000 euro extra beschikbaar komt voor de akkervogels in Groningen.

Gedeputeerde Douwe Hollenga: "Daar hebben we hard voor gepleit, want door de toenemende schaalvergroting in de akkerbouw en de afschaffing van de Europese braakregeling is het aantal beschikbare hectares voor deze vogels in Groningen snel gedaald. De provincie Groningen verdubbelt die twee ton, waardoor er 146 extra hectare beschikbaar komt voor akkervogelbeheer de komende twee tot drie jaar. Die hectares willen we realiseren in vooraf geselecteerde akkervogelkerngebieden en vooral door verhoging van het aandeel natuurbraak in die gebieden".

Dus in plaats van het gewoonlijk toegepaste beheer (gras of vrijhouden van vegetatie) worden deze braakliggende percelen natuurgericht beheerd, waardoor de percelen aantrekkelijker worden voor akkervogels. Drie Agrarische Natuurverenigingen ANOG (Oost-Groningen), Wierde & Dijk (Noord-Groningen), en Ons Belang (gemeente Ten Boer) werken samen aan dit project.

Ieder voor zich zijn ze verantwoordelijk voor hun deelproject maar er wordt onderling en met de provincie afgestemd bijvoorbeeld op gebied van samenstelling van het zaaigoed en hoofdaspecten beheer. De ANV's zijn zelf verantwoordelijk voor de gehele uitvoering van het project dus de werving, contracten, controle, uitbetaling en administratie.

Hollenga: "De braakregeling leidde er in Groningen toe, dat zich nieuwe soorten akkervogels lieten zien en andere soorten in aantallen toenamen, zoals de grauwe kiekendief. Met projecten zoals deze, proberen we samen met de agrariŽrs in onze provincie een stap te zetten richting het duurzaam veilig stellen van de afname van akkervogelpopulaties. Want dat is hard nodig, willen we ook dit voorjaar weer kunnen genieten van het gezang van de leeuwerik en de zweefvluchten van de grauwe kiekendief".

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet