NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groenforum Nederland wil investeren in Groene Krachtsteden

15 maart 2009

Een groene woonomgeving moet topprioriteit krijgen. Groen wordt als een kostenpost gezien, waartegenover geen opbrengsten staan. Groenforum Nederland wijst er op dat een groene woonomgeving de gezondheid bevordert en de economische waarde van stedelijke investeringen vergroot. Nú investeren in het groen in en om de stad verschaft bovendien werk aan een hele keten van bedrijven die momenteel de gevolgen van het stilvallen van de bouw ondervinden.

Groenforum Nederland heeft daarom in een brief aan de Minister-president aangedrongen op een nieuwe en krachtige impuls voor groen in en om onze steden en de regering aangeboden daarbij van dienst te willen zijn. Volgens Groenforum Nederland biedt de recessie een uitgelezen kans om te investeren in meer en beter groen. In de afgelopen periode van hoogconjunctuur was er veel druk op de grondmarkt met onvoldoende ruimte voor natuur en groen. Het stilvallen van bouwprojecten biedt de kans om de bouwplannen alsnog van een groene onderlegger te voorzien, om die plannen letterlijk te 'vergroenen'. Dat komt uiteindelijk ten goede aan bewoners, gebruikers en ondernemers zodra de economische motor weer harder gaat lopen.

Groenforum Nederland doet de volgende aanbevelingen:
"a. Zorg ervoor dat door de terugval van bouwactiviteiten de voorbereiding van nieuwe plannen niet in de ijskast belandt en voorkom zo extra vertraging in de toekomst

"b. Breng in de plannen voor nieuwe woongebieden en bedrijfsterreinen op voorhand een groene onderlegger aan
"c. Geef groen prioriteit bij renovaties van oude wijken en geef zo de leefomgeving daar een extra kwalitatieve impuls
"d. Stimuleer dat provincies, gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders befietsbare aansluitingen realiseren tussen stad en omgeving en verminder zo het autogebruik

"e. Stel rekenmodellen op waarin de baten van groen worden verdisconteerd en vorm zo het denken en handelen vanuit 'kosten' om naar 'investeringen'.

Groenforum Nederland is opgericht om de kwaliteit van het stedelijk wonen te verbeteren door groen als een structurele vormende kracht in de stedenbouw te introduceren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet