NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Limburg kiest andere weg met Wet ruimtelijke ordening

8 april 2009

Naar aanleiding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden vele honderden bestemmingsplannen de komende jaren vernieuwd. De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten hebben afgesproken dat de ruimtelijke ontwikkelingen die van provinciaal en landelijk belang zijn bij die vernieuwing worden meegenomen. Die afspraken zijn vastgelegd in bestuursakkoorden. In het gemeentehuis van Onderbanken tekenden op dinsdag 7 april 2009 wethouder Ubachs van Onderbanken en wethouder Smolenaars van Beesel de eerste bestuursakkoorden. Namens de Provincie Limburg tekende gedeputeerde Ger Driessen. De Provincie Limburg kiest, dwars tegen de stroom in, voor samenwerking met de gemeenten. Zowel het rijk als verreweg de meeste andere provincies kiezen voor een heel andere aanpak.

Was het onder de oude wet nog zo dat gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen verplicht waren het rijks- en provinciaal beleid te volgen, onder de nieuwe wet, die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is dat minder vanzelfsprekend. Gemeenten hebben meer zelfstandigheid gekregen en rijk en provincies worden geacht vooral zelf op te komen voor hun eigen belangen. Als zij daar de gemeenten bij nodig hebben, dan moeten zij dat met die gemeenten regelen. Zij hebben daarbij de keus tussen het opleggen van regels via een verordening of de samenwerking zoeken. Gedeputeerde Ger Driessen, die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft: In plaats van een verordening te maken, gaan wij voor de bestuurlijke aanpak. Wij vinden namelijk dat het geen zin heeft om van tevoren allerlei regels op te stellen. Regelgeving gaan we pas inzetten als het echt nodig is. Door met elkaar te onderhandelen kunnen wij bovendien beter aansluiten bij plannen van gemeenten. Wij gaan voor afspraken op maat.

Limburg buitenbeentje
Merkwaardig genoeg gaat het in de rest van Nederland heel anders. Bij het rijk en de andere provincies wordt geen overleg met de gemeenten gevoerd, maar worden de gemeenten via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB Ruimte) en door provinciale ruimtelijke verordeningen gedwongen mee te werken aan het rijks- en provinciaal beleid. Het rijk en de provincies geven ter verantwoording van deze aanpak als motief, dat zij hiertoe gedwongen worden door de nieuwe Wro. Het is vooral een juridisch argument dat gebaseerd is op een juridische interpretatie van de Wro.

De verantwoordelijk Limburgse gedeputeerde is het fundamenteel oneens met de aanpak van het rijk en de andere provincies. Het is niet van deze tijd dat overheden elkaar gaan bestoken met regelgeving om iets van elkaar gedaan te krijgen. Daarmee wordt een centralistische impuls aan het ruimtelijk beleid gegeven en de regeldruk, die in de ruimtelijke ordening toch al veel te hoog is, zal sterk toenemen. Wij zijn van oordeel dat regels alleen moeten worden ingezet als het niet anders kan. De provincie heeft er alle vertrouwen in dat de gemeenten bereid zullen zijn het rijks- en provinciaal beleid in hun bestemmingsplannen te vertalen, als hierom wordt gevraagd. De nu getekende bestuursakkoorden en de vele die nog zullen volgen, tonen aan dat die bereidheid bij de gemeenten aanwezig is, aldus Ger Driessen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet