NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cramer pleit voor Deltaplan ruimtelijke investeringen

3 april 2009
Minister Cramer van VROM heeft met IPO en VNG procesafspraken gemaakt over de gezamenlijke lobby voor ondersteuning van de rijksinzet op de nationale ruimtelijke investeringsagenda voor de langere termijn. Daarin moeten investeringen voor verstedelijking en bedrijventerreinen worden betrokken. Dit is afgesproken in het Bestuurlijk Overleg bedrijventerreinen/ruimte van 2 april.

De minister deed haar oproep in haar terugmelding over het aangepaste coalitieakkoord. Daarin zijn wel het Deltaplan en het Infrafonds financieel ondersteund, maar niet de zwaarbevochten continuering, onder anderen door de ministers van VROM en EZ, van budgetten voor de ruimtelijk-economische investeringen van nationaal belang. Ook voor de invulling van de op handen zijnde crisis- en herstelwet deed de minister een beroep op IPO en VNG. Ze vroeg om suggesties voor projecten voor de twee op haar bord liggende thema's: duurzame energie en een stad- en milieuachtige versnellingsaanpak. De IPO-delegatie gaf aan hierin al actief te opereren via de uitwerking van de eerder afgesproken uitwerking van de gezamenlijke provinciale investeringsagenda en het dereguleringsdebat binnen de gebiedsontwikkeling. IPO en VNG bepleitten in deze discussie ook de radarbelemmeringen voor de bouw te betrekken.

Verder stond op de agenda de voortgang van het convenant bedrijventerreinen 2010-2020. De IPO-delegatie bewerkstelligde een duidelijkere financiŽle inspanningsverplichting van het rijk voor de aanpak van herstructurering na 2013 en het loslaten van de voorwaarde om als provincies gezamenlijk binnen de landelijke ruimtelijke planningsopgave te moeten blijven. Saldering tussen provincies onderling door mogelijke regiospecifieke afwijkingen van enkele, economisch meer ruimte vragende provincies, is van de baan. De EZ-vertegenwoordiger bevestigde dat het rijk de decentralisatieafspraken voor bedrijventerreinen uit het bestuursakkoord wil uitvoeren. IPO en VNG hebben bedongen dat de ondertekening van het convenant gebeurt onder voorbehoud van de instemming van Provinciale Staten en gemeenteraden.De inwerkingtreding van de regeling RO-standaarden voor de verplichte digitalisering van ruimtelijke plannen is nogmaals, en nu met een half jaar, uitgesteld tot 1 januari 2010.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet