NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Noord-Holland voor behoud en groei weidevogelpopulatie

31 maart 2009
De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe weidevogelvisie. Doel van het nieuwe beleid is het in stand houden van de huidige populatie weidevogels. Aansluitend wordt gekeken hoe het aantal weidevogels kan toenemen.

Dankzij inspanningen die de afgelopen dertig jaar door alle beheerders zijn geleverd heeft de provincie nog steeds hoge dichtheden weidevogels. Toch is een achteruitgang geconstateerd van de meeste soorten in de meeste gebieden.

De provincie Noord-Holland heeft samen met betrokken beheersorganisaties een visie opgesteld die ervoor moet zorgen dat de huidige populatie weidevogels behouden blijft en kan gaan groeien.

Om dit te bereiken gaat de provincie:
- weidevogelbeheer anders aansturen;
- de inzet van middelen concentreren in weidevogelkernen (gebieden
met substantiŽle dichtheden aan weidevogels);
- investeren in het geschikt(er) maken van leefgebieden; ook langs andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld ruimtelijk beleid en waterbeleid) sterker bijdragen aan een doelmatig weidevogelbeheer;
- een actievere rol spelen in het verder vernieuwen van het beheer.

De weidevogelvisie biedt het inhoudelijk kader voor de natuurgebiedsplannen die dit jaar worden opgesteld. Daarnaast wordt de visie ook verwerkt in de Structuurvisie.
Er is 5,2 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de weidevogelvisie. Daarnaast zet de provincie zich in om een hogere bijdrage van het ministerie van LNV te krijgen die past bij de nieuwe kostenberekeningen. Ook wordt aangedrongen op een efficiŽntere verdeling tussen de weidevogelprovincies.

Noord-Holland heeft Europees en nationaal gezien een belangrijke verantwoordelijkheid voor weidevogelpopulaties. Bovendien maken weidevogels een essentieel onderdeel uit van grote delen van het Noord-Hollandse landelijk gebied. Noord-Holland is rijk aan weidevogels. Van een deel van de soorten broedt meer dan 20% van de landelijke populatie in Noord-Holland. Van de grutto broedt 15% van de Europese populatie hier.

De volledige weidevogelvisie is vanaf 1 april te vinden op www.noord-holland.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet