NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Randzone Korenburgerveen niet binnen Natura 2000 gebied

18 maart 2009

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland adviseert minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) delen van de randzone van Korenburgerveen niet binnen het Natura 2000-gebied te laten vallen. Gebleken is dat het verleggen van de grens van dit Natura 2000-gebied geen nadelige gevolgen heeft voor het realiseren van de gewenste diversiteit van planten en dieren. De provincie wil dan ook dat de afspraken die in het verleden zijn gemaakt met de boeren in het gebied over de inrichting en het gebruik ervan en het natuurbeheer worden gerespecteerd.

Het Korenburgerveen ligt op de grens van de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. De minister van LNV zal dit voorjaar de ontwerpgrenzen van dit Natura 2000-gebied vaststellen. Vooruitlopend hierop is de provincie Gelderland in april 2008 gestart met het opstellen van het ontwerp beheerplan voor dit gebied. Dit doet zij samen met de grondeigenaren, de gebruikers van het gebied en andere belanghebbenden. Een beheerplan geeft aan wat er moet gebeuren in het gebied om de gewenste diversiteit van planten en dieren te realiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende maatschappelijke en economische belangen. Gebleken is nu dat met een aangepaste grens ook de ecologische doelstellingen kunnen worden bereikt.

Geen nadelige gevolgen
Het heeft ecologisch gezien geen nadelig effect op het realiseren van de belangrijkste doelstellingen dat delen van de randzone van Korenburgerveen niet binnen de Natura 2000 grens liggen. De kamsalamander komt in het gehele gebied voor en kan zich dus blijven ontwikkelen. Om de ontwikkelingsmogelijkheden voor blauwgraslanden te optimaliseren adviseert de provincie om de gronden aan weerszijden van de spoorlijn Winterswijk-Zutphen juist binnen het Natura 2000-gebied te laten vallen.

Natura 2000
De economische vooruitgang van de laatste honderd jaar is samengegaan met het verdwijnen van vele planten- en diersoorten in Gelderland, in Nederland en in Europa. Daarom hebben alle landen van de Europese Unie afgesproken om leefgebieden voor bepaalde planten en dieren in stand te houden. Deze gebieden heten Natura 2000-gebieden. Het ministerie van LNV wijst de Nederlandse gebieden aan. Van de 162 gebieden in Nederland, liggen er 19 in Gelderland. Het Korenburgerveen in de Achterhoek is er daar één van.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet