NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanpassing landbouwbeheer enige redding akkervogels

24 april 2009

Vandaag en morgen komen op initiatief van Vogelbescherming Nederland boeren, beleidsmakers en natuurbeschermers in Lelystad bijeen om naar oplossingen te zoeken voor het redden van onze akkervogels. Soorten als veldleeuwerik, patrijs en grauwe gors zijn met meer dan 90% afgenomen sinds de jaren zestig. Gele kwikstaart, kneu en graspieper zijn sinds die tijd gehalveerd. Agrarisch natuurbeheer kan uitkomst bieden, maar daar moeten dan wel voldoende financiŽle middelen tegenover staan.

Oorzaken van de sterke achteruitgang van akkervogels komen door een steeds verdere intensivering van de landbouw. Schaalvergroting en het verdwijnen van natuurlijke landschapselementen leiden tot vermindering van broedgebied. Door intensief gebruik van pesticiden en kunstmest ontstaat er minder voedselaanbod. EfficiŽntere oogstmethoden hebben tot gevolg dat er ook ís winters minder voedsel aanwezig is, waardoor er dan meer vogels sterven.

Onderzoek toont aan dat agrarisch natuurbeheer uitkomst kan bieden. De aanleg van brede akkerranden zal leiden tot hogere dichtdeden van onder meer veldleeuwerik en grauwe kiekendief. Het laten overstaan van granen resulteert in hoge aantallen grauwe gors, kneu, geelgors en veldleeuwerik in de wintermaanden. Bijkomend voordeel van deze maatregelen is dat ze goed inpasbaar zijn in de gangbare bedrijfsvoering van akkerbouwers.

Maatregelen voor akkervogels worden gesubsidieerd in het kader van het Programma Beheer. Er is echter onvoldoende budget voor akkervogels beschikbaar. Het succes van akkervogelbeheer moet worden vergroot en een hoger budget daarvoor is noodzakelijk. Momenteel vindt een tussentijdse evaluatie plaats van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de zogenaamde Health Check. Dit biedt kansen om financiŽle ruimte te creŽren voor akkervogels. Hetzelfde GLB leidde immers tot de desastreuze achteruitgang van de vogels van het landelijk gebied. Eerder gaf het kabinet aan dat GLB-gelden ingezet dienen te worden voor maatschappelijke diensten. Door nu financiŽle middelen beschikbaar te stellen voor publieke doelen, zoals maatregelen voor weidevogelbeheer en akkervogels, wordt deze belofte ingevuld.

Op 24 en 25 april organiseert Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Provincie Flevoland, het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief het symposium ĎAkkervogels aan zet!í. Daar worden belangrijke resultaten van beschermingsactiviteiten voor akkervogels in Nederland en BelgiŽ besproken. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe akkervogels een prominentere plek kunnen krijgen binnen agrarisch natuurbeheer. Op zaterdag 25 april bezoeken de deelnemers akkervogelprojecten in Flevoland.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet