NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming is kwaad over kabinetsbesluit Hertogin Hedwigepolder

17 april 2009

Vogelbescherming Nederland is kwaad over het kabinetsbesluit om niet tot ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder aan de Westerschelde over te gaan. Uit oogpunt van herstel van de waardevolle natuur in de grensrivier tussen Nederland en BelgiŽ, zou ontpolderen veruit de beste optie zijn geweest. Het kabinetsbesluit staat haaks op alle tot nu toe gegeven adviezen waaronder het advies van de Commissie Natuurherstel Westerschelde onder leiding van oud-minister Ed Nijpels.

Het besluit van de regering is naar alle waarschijnlijkheid in strijd met Europese regels en internationale verdragen en schendt eerdere bestuurlijk gemaakte afspraken. Bovendien blijkt uit het besluit dat de regering zich onvoldoende bewust is van het grote internationale belang van de Westerschelde voor vogels en natuur. Vogelbescherming, sinds jaar en dag actief voor herstel van de Westerschelde-natuur, voorziet thans grote problemen. De natuurherstelmaatregel is ecologisch noodzakelijk, wetenschappelijk onderbouwd en harder nodig dan ooit. Uitbreiding van getijdennatuur creŽert meer ruimte voor water en stimuleert natuurlijke processen onder invloed van eb en vloed. Dit is van essentieel belang voor de voedselvoorziening van vogels. Vogelbescherming zal zich blijven inspannen voor natuurherstel in de Westerschelde waarbij uitbreiding van het Schelde-estuarium een noodzakelijke voorwaarde is. De regering wil nu natuurherstel trachten buitendijks te realiseren. Dat zal niet tot de noodzakelijke verbetering van de natuur leiden. Bovendien vergroot het de onveiligheid, terwijl ontpoldering juist zou bijdragen aan de veiligheid.

De Westerschelde is het laatste deltawater van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Nergens in Noordwest Europa is nog een estuarium van deze omvang en kwaliteit aanwezig. Het internationaal unieke natuurgebied met slikken, schorren, geulen, platen en ondiep water is bijvoorbeeld een onmisbare schakel voor honderdduizenden vogels, die jaarlijks heen en weer trekken tussen Afrika en SiberiŽ. In het gebied verblijven maar liefst 40 soorten broed- en trekvogels. Herstel van de 300 hectare grote Hertogin Hedwigepolder tot getijdengebied zou een voor de hand liggende maatregel zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet