NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming over Natura 2000 en weidevogels

24 april 2009

In haar visie 'Natura 2000 en weidevogels' laat Vogelbescherming zien dat het heel goed mogelijk is om ogenschijnlijk tegenstrijdige beschermingseisen met elkaar te verenigen. Begin 2009 is er onrust ontstaan over het samengaan van Natura 2000-doelen en weidevogeldoelstellingen. In Nederland zijn veel Natura 2000-gebieden aangewezen op grond van belangrijke aantallen broedende moerasvogels zoals roerdomp, of overwinterende watervogels zoals kleine zwaan. In enkele van deze gebieden die meer agrarisch zijn, komen ook grote populaties weidevogels voor. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen; weidevogels mogen in die gebieden niet de dupe worden van de Natura 2000-doelen.

Moerasvogels en weidevogels bijten elkaar niet
Vogelbescherming Nederland vindt de bescherming van zowel Natura 2000-gebieden als weidevogelkerngebieden belangrijk. Zij vindt deze belangen in veel gevallen helemaal niet tegenstrijdig en heeft over dit onderwerp een visie uitgebracht. Kern hiervan is dat verschillende ‘doelgroepen’ vogels heel goed naast elkaar kunnen leven. De oplossing ligt daarbij in zonering in de ruimte én in verbreding van onze eigen blik.

Download Natura 2000 en weidevogels.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet