NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

STORK en Vogelbescherming op de bres voor ooievaar

16 april 2009

Nederland kent een nieuwe landelijke natuurorganisatie, die zich toelegt op de bescherming van de ooievaar. Op 1 januari 2009 is STORK opgericht. De STichting Ooievaars Research en Know how zal zich op 18 april 2009 voor het eerst aan het publiek presenteren tijdens de Landelijke Ooievaarsdag van Vogelbescherming Nederland in De Alde Feanen te Eernewoude.

STORK, een vrijwilligersorganisatie, brengt de ontwikkeling van de broedpopulatie in Nederland nauwkeurig in kaart door (ring)onderzoek en monitoring. Het geven van publieksvoorlichting over de ooievaar is een tweede taak. Ten derde zal STORK in samenwerking met andere natuurbeschermingsorganisaties het beleid van de overheid zodanig beïnvloeden dat Nederland in toenemende mate een goed biotoop voor de ooievaar vormt.

In 1969 startte Vogelbescherming met een project om de ooievaar als Nederlandse broedvogel te redden. Dat het herintroductieprogramma succesvol is geweest blijkt uit het feit dat er nu zo’n 700 paar ooievaars tot broeden komen. Gezien dit succes stopt Vogelbescherming Nederland met de herintroductiewerkzaamheden en draagt een aantal taken over aan STORK.

Vogelbescherming Nederland blijft wetenschappelijk onderzoek naar herstelfactoren, leefgebiedherstelprojecten en het landelijke vrijwilligerswerk (STORK) ondersteunen.

Alleen als het landschap aan de eisen van de ooievaars voldoet, kunnen de dieren op eigen kracht verder.

STORK neemt de overige landelijke werkzaamheden voor ooievaars over. STORK gaat zich bezighouden met het ringen en monitoren van de Nederlandse ooievaars en het informeren van het publiek over de Nederlandse populatie.

Met de ooievaarsbuitenstations, die meestal in beheer zijn bij particulieren, zal goed worden samengewerkt.

Voortzetting van het onderzoek naar de kansen en bedreigingen van de ooievaar blijft nodig. “Door ooievaars over een langere periode te ringen en de ringen af te lezen, ontstaat er een schat aan informatie over, de trek en het overlevingspercentage. Die kennis zetten we in om de zelfstandig in het wild levende ooievaar een goede toekomst te bieden in Nederland,” aldus STORK voorzitter Jan Bonjer. “Het recent gestarte zenderonderzoek van Vogelbescherming Nederland en SOVON naar de relatie tussen leefgebiedgebruik en broedsucces vult deze kennis aan. Maar voor onderzoek is de komende jaren nog veel geld voor nodig.” Geld dat de komende jaren deels wordt opgebracht door Vogelbescherming Nederland, maar geleidelijk aan ook door STORK.

STORK wil de belangen van de ooievaars behartigen in de breedste zin van het woord. Ze doet dit door:
- het inventariseren van broedgevallen
- het uitvoeren van tellingen
- het ringen van jonge ooievaars
- gegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
- het informeren van het publiek
- aanspreekpunt te zijn voor vragen over ooievaars, zowel nationaal als internationaal

Dit alles door vanzelfsprekend te blijven samenwerken met de nog bestaande ooievaarsbuitenstations en met organisaties als SOVON vogelonderzoek, Vogelbescherming Nederland en het Vogeltrekstation.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet