NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mondiaal klimaatbeleid leidt tot verbetering van luchtkwaliteit

15 april 2009

Streng mondiaal klimaatbeleid leidt tot een forse verbetering van de lokale luchtkwaliteit en daarmee tot minder gezondheidsverlies. Maatregelen om in 2050 de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te verlagen tot 50% van het niveau in 2005 kunnen de vroegtijdige sterfte door chronische blootstelling aan luchtvervuiling verminderen met 20-40%. De verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van klimaatbeleid zal sneller zichtbaar zijn in de OESO-landen (vooral in de VS) en pas later in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit het rapport “Co-benefits of climate policy”, van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat vandaag verschijnt. Het planbureau voerde deze studie uit in opdracht van de OESO.

Synergie tussen luchtvervuiling en klimaatverandering
De verbranding van fossiele energie leidt tot klimaatverandering én luchtvervuiling. De OESO veronderstelt daarom dat een mondiaal klimaatbeleid bijkomende voordelen zou kunnen hebben voor de vermindering van luchtvervuiling en de daarmee gepaard gaande positieve gevolgen voor de gezondheid. Die mogelijke bijkomende voordelen kunnen landen een extra prikkel geven om mee te doen aan een toekomstig klimaatverdrag. Uit de studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat er inderdaad synergie bestaat tussen de beleidsterreinen. Een geïntegreerde aanpak van klimaatverandering en luchtvervuiling vermindert de kosten van beleid, en leidt tot een netto welvaartswinst op mondiaal niveau.

De voordelen van wereldwijde uniforme klimaatbeprijzing zullen op de middellange termijn al zichtbaar zijn in de rijke, OESO-landen en op de wat langere termijn ook buiten de OESO. In ontwikkelingslanden echter wegen de kosten van zo’n wereldwijd uniform klimaatbeleid vooralsnog niet op tegen de baten van luchtkwaliteit. Het PBL-rapport laat bovendien zien dat in deze landen de luchtkwaliteit goedkoper verbeterd worden door het voeren van gericht streng luchtbeleid.

Prikkel onvoldoende
Ofschoon de indirecte baten van klimaatbeleid – namelijk een verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid – een extra prikkel zouden kunnen zijn voor landen om mee te doen aan een toekomstig klimaatverdrag, zijn deze te klein om de kosten van het klimaatbeleid te overtreffen. In China zullen de kosten van het klimaatbeleid in 2050 – deze leiden tot een vermindering van broeikasgassen met 80% ten opzichte van het basispad zonder beleid - bijvoorbeeld gelijk zijn aan 6,5% van het BBP. Terwijl de luchtbaten dan gelijk zullen zijn aan 4,5% van het BBP. Wel moet aangetekend worden dat deze baten via een meer gericht luchtbeleid ook gerealiseerd kunnen worden. In China kunnen in 2050 met 1,8% van het BBP dezelfde luchtbaten worden behaald door gericht luchtbeleid.

Streng luchtbeleid
Deze studie laat ook zien dat streng luchtbeleid op zijn beurt kan leiden tot vermindering van de uitstoot broeikasgassen. In China bijvoorbeeld kan zo’n streng luchtbeleid ertoe leiden dat in 2050 70% van de vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling (ten opzichte van een basispad zonder beleid) vermeden worden. Dit luchtbeleid verlaagt het BBP in 2050 met 7%, terwijl de luchtbaten dan gelijk zijn aan 7,5% van het BBP. Tegelijkertijd zal de uitstoot van broeikasgassen in dat geval 40% lager uitvallen..


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet