NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

50 hectare natuur in polder Lierderbroek in boerenhanden

14 mei 2009

Op 14 mei droeg gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) ruim 50 hectare natuurgebied over van de Dienst Landelijk Gebied aan de leden van de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland.

Bedreiging
Het gebied maakt deel uit van de robuuste verbindingszone door het Lierder- en Molenbroek, die is aangewezen om natuurgebieden bij Hattem te verbinden met natuur bij Ommen. De betrokkenen in de ruilverkaveling Salland-West, die hier mee te maken kregen, zagen deze natuurverbinding eerst als een bedreiging. Maar met de gezamenlijke aankoop door de boeren uit het Lierderbroek is er nu brede ondersteuning voor de uitwerking van de verbindingszone door de provincie Overijssel.

Mes snijdt aan twee kanten
De boeren vonden een gewillig oor bij Piet Jansen, die hierin een unieke kans zag om de ecologische verbindingszone tot stand te brengen, mogelijk in combinatie met waterberging in de polder. Hij is blij dat de boeren in het Lierderbroek de uitdaging aan willen gaan en meewerken aan het beheer van een belangrijke ecologische verbinding: “Door de grond te kopen kunnen ze zelf meebepalen hoe het gebied moet worden ingericht. Tegelijk kunnen wij als provincie hier een deel van de ecologische hoofdstructuur realiseren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Wij dragen daarom als provincie graag bij aan de inrichtingskosten van het gebied.”

Weidevogels
Niet eerder werd zo’n groot oppervlak natuurgebied in een ecologische verbindingszone overgedragen aan particulieren. De beheerskosten van de agrarische natuurvereniging worden vergoed via een subsidieregeling voor particulier natuurbeheer. Door de gezamenlijke aankoop van de gronden ontstaat er samen met de aangrenzende landbouwgronden en de naastliggende natuurterreinen (van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) in het Lierderbroek een robuust weidevogelgebied. Het Lierderbroek is een van de oudste polders van Nederland, waarin weidevogels de belangrijkste bewoners zijn.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet