NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruimte voor woningbouw en natuur in Braassemerland

11 juni 2009

Het college van Gedeputeerde Staten stemt in met de plannen voor woningbouw, natuur en recreatie in Braassemerland in de gemeente Kaag en Braassem (voorheen Alkemade). Uitgangspunt voor GS is dat Braassemerland transformeert van een verrommeld glastuinbouwgebied naar een gebied met een evenwichtige verdeling tussen wonen, werken en recreŽren. De huidige glastuinbouw zal plaatsmaken voor natuur, recreatie en maximaal 2.250 woningen. Het college van GS biedt ruimte voor woningbouw en natuur in Braassemerland om hiermee verdere verrommeling te voorkomen en tegelijk kansen te creŽren voor kwaliteitsverbetering.

Het gebied wordt in twee fasen ontwikkeld. In het noordelijk deel van Braassemerland, tot aan de veilingvaart, wordt gestart met de realisatie van de nieuwe inrichting van het gebied. In deze eerste fase zullen tot 2019 zo'n 1525 woningen worden gerealiseerd. Vanaf 2018 wordt in de tweede fase het zuidelijk deel, gelegen tussen het Braassemermeer en de nieuwe hoofdontsluiting, ontwikkeld. Tegen het bestemmingsplan Braassemerland zijn 78 bedenkingen ingediend. Naar aanleiding van deze bedenkingen is aan enkele kleine onderdelen van de plankaart goedkeuring onthouden. De Provinciale Planologische Commissie (PPC) heeft positief geadviseerd over het plan.

Kwaliteit bewaken
Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat woningbouw niet mag leiden tot aantasting van de kwaliteit van het Groene Hart. Waar mogelijk moet het juist leiden tot kwaliteitsverbetering. Voor de zomer leggen rijk, provincie en gemeente in een convenant afspraken vast over de concrete invulling van het gebied en de bescherming van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan de verkaveling van het woongebied en de inrichting van de openbare ruimte.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet