NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kamer wil bestaand gebruik omzetten in bestaand recht

5 juni 2009

De Tweede Kamer vraagt van minister Verburg het bestaand gebruik 'passender te definiŽren' en daarvoor zo nodig de Natuurbeschermingswet te wijzigingen. Daartoe is een motie aangenomen die is ingediend door de Kamerleden Koopmans (CDA) en Van der Vlies (SGP).

Deze uitspraak is van belang bij de voorbereiding van de beheerplannen Natura 2000. Het doel van de motie is om bestaand gebruik om te zetten in bestaand recht. Overigens is het de vraag hoeveel ruimte de Vogel- en Habitatrichtlijn biedt om aan deze wens van de Kamer tegemoet te komen. Minister Verburg moet voor 1 juli duidelijkheid verschaffen.

Ook krijgt de minister van de Tweede Kamer tot 1 juli 2009 de tijd om een aantal vragen bij de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998 te beantwoorden. In de brief die Verburg heeft toegezegd, wil zij ingaan op de grote struikelpunten van de implementatie van Natura 2000: voorzorgbeginsel, significantie, kritische depositiewaarden, juridische houdbaarheid, ecologische onderbouwing en bestaand gebruik. De minister zoekt, zowel in Brussel als in de eigen Nb-wet, naar rek en ruimte, met behoud van de natuurdoelen.

In het AO van woensdag 3 juni spoorde de minister het bevoegd gezag (meestal provincies) aan om vooral door te gaan met de vergunningverlening. Recente jurisprudentie van de Raad van State maakt vergunningverlening echter een onzekere zaak op dit moment. Ook liet zij weten te verwachten dat de regering voor het einde van dit jaar voorstellen over de nieuwe NEC emissieplafonds doet. Dat is verrassend, omdat de verwachting bestond dat dit langer op zich zou laten wachten. Verder gaf de minister aan meer rekening te willen houden met wensen in de regio's bij haar planning van de definitieve aanwijzingen van de Natura 2000 gebieden.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet