NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Zuid-Holland realiseert tot 2013 ruim vierduizend hectare natuur en recreatiegebied

25 juni 2009

Provinciale Staten hebben op voorstel van Gedeputeerde Staten het meerjarenprogramma Landelijk Gebied herzien. De provincie gaat de komende jaren 90 procent van de geplande natuur- en recreatieopgave realiseren. Hiervoor zal een aantal natuurontwikkeling- en recreatieprojecten worden versneld.

Deze herziening was noodzakelijk om het programma aan te passen aan het beschikbare budget. Het hele meerjarenprogramma is kritisch tegen het licht gehouden. Daarbij is in het bijzonder gekeken naar de concrete uitvoerbaarheid van de natuur- en recreatieprojecten. Een klein aantal projecten uit het provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied wordt uitgesteld. "Over de recreatieprojecten, die opgeschoven worden tot na 2013, ga ik afspraken maken met de regio over een meer realistische planning, indien de regio dat wenst. Dit wil ik de komende maanden met de regio nog verder invullen", aldus Gedeputeerde Joop Evertse.
De opgave van de aanleg van natuurgebieden, de zogenaamde ecologische hoofdstructuur (EHS), blijft ongewijzigd. Wel is voor de realisering van de EHS een versnelling noodzakelijk. Deze versnelling wordt gezien binnen de projecten Krimpenerwaard en Deltanatuur.


Het nieuwe programma voldoet nog steeds ruim aan de met de minister van Landbouw gemaakte afspraken.


Ondanks de gestegen grondprijs wordt toch ongeveer 4400 hectare, bijna negentig procent van de opgave in de periode tot 2013 gerealiseerd. De provincie gaat hier vaart maken en zich maximaal inspannen om de ontwikkelingen uit te voeren. Vertragingen worden zoveel mogelijk voorkomen.


Stadsgewest Haaglanden
In het Stadsgewest Haaglanden zijn afspraken gemaakt over de aanleg van 396 hectare natuur, recreatie en waterberging in de Nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag, Zoetermeer en Leidschendam. Recreanten kunnen naar verwachting vanaf 2013 in het gebied terecht.
In de regio Haaglanden\Holland Rijnland zijn afspraken gemaakt over de Duivenvoorde Corridor. Met de gemeente Voorschoten en Leidschendam-Voorburg is een overeenkomst gesloten over het herstel van het groene en karakteristieke open landschap. Deze gemeenten krijgen van de provincie geld om 37 hectare recreatiegebied en 16 hectare natuur aan te leggen.


Regio Rotterdam
In de Rotterdamse regio investeert de provincie vooral in de aanleg van groen in de regioparken Midden-Delfland, Rottemeren en IJsselmonde. Hier wordt in de komende jaren bijna 600 ha nieuw recreatiegroen opgeleverd.
De Vlinderstrik, onderdeel van de groene verbinding tussen Midden-Delfland en het Rottemerengebied, kan mede door een bijdrage van de provincie geheel groen worden ingericht.


Drechtsteden, Zuid-Hollandse eilanden en Hoeksche Waard
Deltanatuur heeft tot doel om in totaal 2400 hectare natte natuur met mogelijkheden voor recreatief medegebruik aan te leggen langs de grote wateren in Zuid-Holland. Hiervan wordt ruim 1600 ha gerealiseerd in de periode 2007-2013. Deltanatuur bestaat uit twintig deelprojecten, o.a. de Oosterse bekade Gorzen bij Numansdorp, Jongeneele Ruigt en Tongplaat in de Biesbosch, de Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht. Recent is een belangrijke aankoop gedaan van circa 190 hectare in de Leenherenpolder (Spuimond-Oost) Dit gebied kan nu worden ingericht. Daarmee is een belangrijke stap gemaakt naar de uiteindelijke afronding van het project Deltanatuur.
De Deltanatuur is ook al volop te beleven. De Oeverlanden bij Strijensas en het grote natuureiland Tiengemeten zijn al ingericht en toegankelijk voor publiek.

De provincie heeft met Dordrecht en met het Waterschap Hollandse Delta afspraken gemaakt over de aanleg van 400 hectare recreatie- en 377 hectare natuurgebied in het project Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit jaar start de uitvoering van twee deelprojecten. Op de Tongplaat wordt 101 hectare zoetwatergetijdennatuur gerealiseerd. De Louisa- en Cannemanspolder worden heringericht als recreatiegebied dat de stad en het bosgebied de Elzen met elkaar verbindt.


Midden-Holland, Venen, Krimpenerwaard en Bentwoud
De Venen
Binnen de Venen spelen een aantal belangrijke natuurontwikkelingsprojecten. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk geconcentreerd rondom het Nieuwkoopse Plassengebied. Sommige van deze ontwikkelingen betreffen projecten die zijn afgerond (Groene Jonker), een aantal projecten staat op het punt om in uitvoering te worden genomen (Nieuwkoop Noorden en de Bovenlanden). Andere projecten (Meijegraslanden) worden met het oog op het draagvlak in goed overleg met alle partijen voorbereid en uitgevoerd. Daarmee ligt de opgave van de Venen voor op het schema omdat de realisatie van de EHS in 2018 klaar moet zijn. Uiteindelijk ontstaat daarmee een natuurgebied van ongeveer 600 hectare in aansluiting op de Nieuwkoopse Plassen.


Krimpenerwaard
De herziening van het meerjarenprogramma heeft geen gevolgen voor de Krimpenerwaard. In de Krimpenerwaard wordt 2.450 hectare nieuwe natuur aangelegd als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, waarmee natuurgebieden in Nederland beter met elkaar worden verbonden. Een aanzienlijk deel van dit gebied is al aangekocht en delen zijn al ingericht als natuurgebied. De provincie streeft ernaar dat een deel van de nieuwe natuur wordt beheerd door de grondeigenaren zelf. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten en het hoogheemraadschap.


Bentwoud
De inrichting van de door de overheid aangekochte gebieden in het Bentwoud zal ondanks de herijking van het meerjarenprogramma niet stagneren. In het Bentwoud moet in 2013 1300 hectare bos zijn aangeplant. Dit is inclusief een golfbaan van 125 hectare. In het Rijnwoudse deel is al een groot deel van het Bentwoud ingericht. Voor 160 hectare Bentwoud wordt nu ook buiten het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) financiŽle dekking gezocht. Dit jaar wordt nog ongeveer 65 hectare bos aangeplant.
De provincie zal samen met de gemeenten Waddinxveen, Gouda en Moordrecht de aanleg van een groene verbinding tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard ter hand nemen. Voor de projecten Vredenburghzone en Groenblauwe Zone Westergouwe zijn daarvoor middelen in het programma opgenomen.
Verder zijn afspraken gemaakt over de aanleg van 300 hectare recreatiegebied, inclusief waterberging in de Eendragtspolder. In 2010 wordt begonnen met de inrichting van het gebied.


Grondverwerving
Voor de nieuwe natuur- en recreatiegebieden moet de provincie landbouwgronden aankopen.
De provincie biedt de boeren/grondeigenaren een redelijke en marktconforme prijs/schadeloosstelling.
Provinciale Staten willen zoveel mogelijk grond verwerven tegen volledige schadeloosstelling van de eigenaar. In principe op basis van vrijwillige verkoop, maar waar dat niet lukt desnoods door onteigening. Ook in dat geval wordt de grondeigenaar volledig schadeloos gesteld.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet