NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe subsidiemogelijkheden natuurbeheer Flevoland

17 juni 2009

Een nieuw ontwerp Natuurbeheerplan van de provincie ligt van 17 juni tot en met 29 juli 2009 ter inzage op het provinciehuis en de gemeentehuizen in Flevoland. Boeren die gesubsidieerd agrarisch natuurbeheer uitvoeren, en beheerders van bos en natuurterreinen, krijgen volgens dit ontwerp met ingang van 2010 met een nieuwe subsidieregeling te maken. In het plan van de provincie staat voor welke gebieden subsidie kan worden aangevraagd.

De nieuwe subsidieregeling gaat uit van een eenvoudige manier van aanvragen met zo min mogelijk regels, vertrouwen in de beheerder en minimale administratieve lasten. De provincie heeft nu een ontwerp-natuurbeheerplan opgesteld met een (digitale) kaart waarop per terrein staat aangegeven welk doel en bijpassend beheer van toepassing is. Dit Natuurbeheerplan vervangt het “Gebiedsplan voor natuur en landschap Flevoland” van mei 2002 en het “Gebiedsplan agrarisch natuurbeheer Flevoland” uit 2007. Beheerders die subsidie aanvragen krijgen per hectare een vast bedrag voor het beheertype dat volgens het natuurbeheerplan mogelijk is.

De provinciale subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer Flevoland (Programma Beheer) worden met ingang van 2010 vervangen door de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland. Uitgangspunt is en blijft dat beheer van natuur en landschap goed wordt uitgevoerd.

Alle provincies voeren een gelijkluidende subsidieregeling. Nederland kent vanaf volgend jaar ruim zeventig beheertypen voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer tezamen, zoals kruidenrijk grasland, moeras, haagbeuken- en essenbos, houtsingel en poel. In Flevoland gaat het om 27 beheertypen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Beheerders die op grond van de oude regeling subsidie ontvangen hebben straks de keuze tussen het uitdienen van het lopende contract of omzetting van deze overeenkomst naar de nieuwe subsidieregeling. In november kan voor het eerst subsidie op grond van het nieuwe natuurbeheerplan worden aangevraagd.

Het ontwerp Natuurbeheerplan ligt dus van 17 juni t/m 29 juli 2009 ter inzage op het provinciehuis en de gemeentehuizen in Flevoland. U kunt het plan ook inzien via de link in de rechterkolom. Schriftelijke reacties kunnen uiterlijk tot en met 29 juli 2009 worden ingediend. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor het mondeling indienen van een zienswijze.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet