NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Zuid-Holland krijgt 68 miljoen euro voor veenweidegebieden

13 juli 2009

De provincie Zuid-Holland ontvangt de komende jaren ruim 68 miljoen euro van het Rijk om te investeren in drie veenweidegebieden: de Nieuwkoopse Plassen, Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard. Het geld is bedoeld om bodemdaling tegen te gaan, het watersysteem robuuster te maken, de landbouw te behouden als drager van het cultuurlandschap en om nieuwe natuur aan te leggen.

Gedeputeerde Joop Evertse van de provincie Zuid-Holland is blij met deze bijdrage. "We investeren als provincie, samen met andere overheden en partijen, fors in deze gebieden. In de Krimpenerwaard zijn we bijvoorbeeld al volop bezig met het aanleggen van nieuwe natuur. Met de bijdrage van het Rijk kunnen we onze gezamenlijke plannen doorzetten en in sommige gevallen versneld uitvoeren. Dat geeft duidelijkheid aan de gebieden."
Het rijksgeld komt uit het budget van de Nota Ruimte. Ook veenweidegebieden in Noord-Holland en Utrecht ontvangen geld. De drie Zuid-Hollandse gebieden zijn onderdeel van het Nationale landschap Groene Hart.

Nieuwkoopse Plassen
Voor de Nieuwkoopse Plassen is ruim 20 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk. Met deze gelden en met de bijdragen van andere partijen worden de unieke natuurwaarden van dit gebied versterkt.
Een groot deel van de rijksbijdrage, zo'n 14 miljoen euro, is bestemd voor het aanpakken van de Noordse Buurt. Het is de bedoeling om de glastuinbouw te verplaatsen. Bewoners van de Noordse Buurt hoeven niet te verhuizen. De Noordse Buurt wordt een natuurgebied met een meer natuurlijk waterpeil, waardoor bodemdaling wordt geremd. Omdat er niet langer water uit de Nieuwkoopse Plassen wordt onttrokken voor glastuinbouw, kan de verdroging van de plassen worden tegengegaan.
Het rijksgeld is verder bestemd voor de Meijegraslanden, waar de functie van de melkveehouderij wordt omgevormd naar natuur. Door het aanpassen van waterbeheer worden verdroging en bodemdaling tegengegaan. In polder Achttienhoven wordt de waterhuishouding robuuster gemaakt door het aanleggen van bufferzones en een hoogwaterbeschermingszone.

Voor de plannen rond de Nieuwkoopse Plassen is de komende jaren in totaal ruim 84 miljoen euro nodig. Zo'n 58 miljoen euro daarvan wordt besteed aan bodemdalingmaatregelen. Naast het Rijk dragen ook lagere overheden en particulieren bij aan de financiering.

Gouwe Wiericke
Voor Gouwe Wiericke is ongeveer 29 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk. Hiermee, en met de bijdragen van andere partijen, kan Gouwe Wiericke een start maken met het werken aan een duurzame en klimaatbestendige toekomst.
Met het geld wordt op diverse plekken in Gouwe Wiericke bodemdaling tegengegaan. Zo wordt in polders rond de Reeuwijkse Plassen nieuwe natuur aangelegd die aansluit bij de bestaande waterrijke natuur. Ook wordt het waterpeil aangepast. De plannen passen in de kwaliteitsverbetering van de plassen, die door het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Reeuwijk al is ingezet. De natuurwaarde van de plassen wordt versterkt en de plassen worden losgekoppeld van het agrarisch gebied.
In een groot deel van Gouwe Wiericke, van Bodegraven Noord tot Driebruggen en in het gebied tussen Reeuwijk en Waddinxveen, moeten agrariŰrs ook in de toekomst kunnen blijven boeren. Om bodemdaling in die gebieden tegen te gaan, moet vaak toch het waterpeil plaatselijk worden verhoogd. Met het rijksgeld kunnen maatregelen zoals onderwaterdrainage het mogelijk maken om de landbouw een goede toekomst te bieden bij nattere omstandigheden.

Voor de plannen in Gouwe Wiericke is de komende jaren in totaal zo'n 116 miljoen euro nodig. De betrokken overheden leggen op dit moment afspraken vast in een Veenweideconvenant. Naast het Rijk dragen ook lagere overheden en particulieren bij aan de financiering.

Krimpenerwaard
Voor de Krimpenerwaard is ongeveer 19 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk. Dat geld wordt gebruikt voor verbetering en versnelling van de verdere uitvoering van het Veenweidepact Krimpenerwaard. In het Veenweidepact werken overheden en maatschappelijke organisaties samen aan vijf doelen: het ontwikkelen van nieuwe natuur, het tegengaan van bodemdaling, de aanleg van een klimaatbestendig watersysteem, het verbeteren van de agrarische structuur en het stimuleren van recreatie en toerisme. De Krimpenerwaard heeft een sterke identiteit: een veenweidegebied met agrarisch grondgebruik, omgeven door rivieren en nauwelijks verstedelijkt. Een cultuurhistorisch waardevol landschap waar vele inwoners Ún Randstadbewoners van genieten.
Het grootste deel van het geld wordt besteed aan versnelling van grondverwerving en verplaatsing van agrarische bedrijven. Daarnaast wordt extra ge´nvesteerd in duurzaam waterbeheer. Ook wordt in het landbouwgebied ge´nvesteerd: landbouw moet ook bij hogere waterpeilen mogelijk blijven. Bij hogere waterpeilen moeten onder andere bestaande wegen worden aangepast. Met het rijksgeld kan ook extra worden ingezet op de kwaliteit van de nieuwe natuur.

De uitvoering van het Veenweidepact is al in volle gang. Recent is het eerste deel van natuurgebied 'Bilwijk' geopend. Voor de plannen in de Krimpenerwaard is de komende jaren in totaal zo'n 117 miljoen euro nodig. Naast het Rijk dragen ook lagere overheden en particulieren bij aan de financiering.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet