NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kabinet investeert 113 miljoen euro in Westelijke Veenweiden

10 juli 2009

De ministerraad heeft er op voorstel van de ministers Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mee ingestemd om 113 miljoen euro te investeren in het Westelijke Veenweidengebied.

Met deze bijdrage worden in een groot aantal gebieden in de Westelijke Veenweiden maatregelen getroffen om de bodemdaling te remmen en het watersysteem robuuster te maken. Dankzij de investeringen kan de landbouw zijn rol als belangrijke drager van het waardevolle cultuurlandschap blijven vervullen. Daarnaast wordt natuur ontwikkeld en wordt er geïnvesteerd in de recreatieve ontsluiting van het gebied.

Het Programma Westelijke Veenweiden is ontwikkeld op initiatief van minister Verburg van LNV, samen met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Het beslaat ongeveer een derde deel van het veenweidegebied in de Nationale Landschappen Groene Hart en Laag Holland.

De 113 miljoen euro wordt uit het budget Nota Ruimte beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt ook uit andere (regionale) budgetten fors geïnvesteerd in deze gebieden. De extra middelen van het Rijk worden beschikbaar gesteld via het Investeringsfonds Landelijk Gebied. De totale investering in het gebied loopt daarmee op tot ruim 500 miljoen euro. Het geld wordt ingezet in diverse projecten. Zo wordt bijvoorbeeld de verdroging van de Nieuwkoopse Plassen aangepakt door de aanleg van bufferzones, sanering van glastuinbouw en natuurontwikkeling. En in Wilnis-Vinkeveen wordt de veenbodemdaling teruggedrongen door onder meer natuurontwikkeling, onderwaterdrainage en dynamisch peilbeheer. Door kavelruil, meer grondmobiliteit en bedrijfsverplaatsing blijft de landbouw economisch rendabel in dit gebied.

De Westelijke Veenweiden kampen met bodemdaling, slechte waterkwaliteit en een complex en onvoldoende duurzaam watersysteem. Elk gebied heeft echter een eigen dynamiek. Daarom gaan de projecten niet alleen over bodem en water maar ook over landschap, recreatie en cultuurhistorie. Niets doen levert voortgaande verslechtering van de situatie op. Om zo goed mogelijk maatwerk per gebied te kunnen leveren pakken de provincies de uitwerking op in samenspraak met de streek; ze voeren regie op de uitvoering, die uiterlijk 2014 moet zijn gestart.

Het budget Nota Ruimte (één miljard euro) is bestemd voor complexe ruimtelijke projecten van nationaal belang. In totaal is nu 411 miljoen euro aan 16 van de 23 door het kabinet genomineerde projecten toegekend. Het streven is de besluitvorming over de overige projecten eind dit jaar te hebben afgerond.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet