NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Positieve reacties op brief Verburg over Natura 2000

3 juli 2009
Het IPO heeft voorzichtig positief gereageerd op initiatieven van minister Verburg om de Natuurbeschermingswet nog dit najaar te wijzigen ter doorbreking van impasses, zoals bij de vergunningverlening en het opstellen van beheerplannen. Maar het IPO merkt ook op dat het afhankelijk is van de uitwerking of de impasses inderdaad kunnen worden doorbroken.

De minister stuurde de brief dinsdag naar de Tweede Kamer, die over het algemeen positief reageerde en aandrong op snelle concretisering. De Kamer zal in het najaar waarschijnlijk een hoorzitting houden over de voorstellen. Alle ingediende moties zijn in de nacht van donderdag op vrijdag verworpen of aangehouden, met uitzondering van een motie van PvdA-Kamerlid Jacobi die verzoekt in de beheerplannen rekening te houden met projecten van groot maatschappelijk belang, zoals de MIRT-projecten. De minister had dit al in haar brief voorgesteld. Voor de provincies gaat het hier om een aanvullende eis bij het opstellen van de beheerplannen.

In de brief aan de Tweede Kamer doet minister Verburg onder meer de volgende voorstellen voor wijziging van de Nb-wet:

· Bestaand gebruik dat niet in een beheerplan is opgenomen wordt in principe vrijgesteld van vergunningplicht. Het bevoegd gezag (waaronder provincies) krijgt extra bevoegdheden om wanneer nodig toch passende maatregelen te treffen.

· Voor stikstofemissies voorziet de minister in een specifiek beoordelingsregime. Indien een project per saldo niet leidt tot een toename van de stikstofdepositie in een gebied, wordt een vergunningaanvraag niet geweigerd op grond van de ammoniak. De minister

voorziet in een aanschrijvingsbevoegdheid om de veelal benodigde geleidelijke afname van stikstofbelasting te kunnen garanderen.

· De oude nationale Nb-wet doelen, zoals bijvoorbeeld graslanden weidsheid en konijn, behouden hun oude beschermingsregime. Dit regime wordt dus niet verzwaard naar het niveau van de Natura 2000-doelen.

De voorstellen van de minister zijn deels gebaseerd op het rapport van een adviesgroep onder leiding van oud-PvdA-Kamerlid Servaes Huys die tot opdracht had te zoeken naar ‘rek en ruimte binnen de nationale en Europese wet- en regelgeving'. Het doel was om het vastzittende dossier Ammoniak en Natura 2000 weer in beweging te krijgen. De adviesgroep benadrukt vooral het nut vanen programmatische aanpak, met bij voorkeur een wettelijke verplichting om maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.Verder doet de adviesgroep aanbevelingen die in grote lijnen aansluiten bij de bestaande werkwijze van de provincies

bron:IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet