NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar 



terug naar inhoudsopgave

Nieuw subsidiestelsel voor natuur- en landschapbeheer Nord-Holland

1 juli 2009

Op 30 juni hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ontwerp-natuurbeheerplannen vastgesteld. Hierin staat waar welk beheer gewenst is en voor subsidie in aanmerking kan komen. De plannen zijn opgesteld voor heel Noord-Holland. Van 2 juli tot en met 28 augustus liggen de plannen ter inzage.

De natuurbeheerplannen zijn van belang voor terreinbeheerders, particulieren en agrariŽrs die nu subsidie voor natuurbeheer ontvangen of in de toekomst een natuurbeheersubsidie willen aanvragen.
Belanghebbenden kunnen de stukken inzien van 2 juli tot en met 28 augustus bij alle gemeenten in Noord-Holland en bij het Provinciehuis, Houtplein 33 te Haarlem. Ook kunnen zij www.noord-holland.nl raadplegen. Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen.

Nieuw Subsidiestelsel Natuur- & Landschapsbeheer
Vanaf 1 januari 2010 vervangt het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- & Landschapsbeheer (SNL) het Programma Beheer, dat de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer omvatte.
Doel van het SNL is minder bureaucratie en meer mogelijkheden voor regionaal maatwerk. Zo omvatten de natuurbeheerplannen voortaan alle natuur in de provincie, niet alleen agrarisch natuur (voorheen in gebiedsbeheersplan), nieuwe natuur (voorheen in natuurgebiedsplannen) of landschap (voorheen in de beheerplannen). Nieuw is ook dat de provincie, in plaats van het rijk bepaalt, hoeveel subsidie jaarlijks beschikbaar is en per beheermaatregel kan worden aangevraagd.
Beheerders worden in het nieuwe stelsel afgerekend op het uitgevoerde beheer. Als blijkt dat hiermee niet de gewenste kwaliteit wordt bereikt kan dit reden zijn om het beheer(type) aan te passen.

Meer informatie over het nieuwe subsidiestelsel is te vinden op www.natuurbeheersubsidie.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet