NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Recreatie als motor voor een mooi landschap

29 juni 2009

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de beschikbaarheid van het landschap in Nederland, ten behoeve van de recreant vergroten. De minister denkt daarbij aan de 95.000 hectare natuurgebied die binnen 10 kilometer van het stedelijk gebied ligt en het bieden van ruimte voor landschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Minister Verburg schrijft dit vandaag in de brief 'Genieten van Buiten' aan de Tweede Kamer die zij verstuurt mede namens de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ).

Ruimte voor de recreant
Samen met Staatsbosbeheer, die de 95.000 hectare natuurgebied om de stad beheert, zal LNV inventariseren welke gebieden het meest in aanmerking komen voor ruimere recreatieve gebruiksmogelijkheden. Het Diemerbos, de Balij/Bieslandse Bos en het Gagelbos (Utrecht) zijn hiervoor als voorbeeldgebied aangemerkt. Ook zal de op 'ruige natuur' gerichte recreant de komende tijd beter bediend worden. De beleefbaarheid van grote natuurgebieden grenzend aan de Randstad, zoals de Oostvaardersplassen, de Biesbosch, het Rivierengebied en de duinen wordt verbeterd. Tevens spannen de waterschappen zich in voor een betere toegankelijkheid van recreatief aantrekkelijke oevers.

Ruimte voor ondernemen
Recreatieondernemers en agrariŽrs leveren een belangrijke bijdrage aan het vrijetijdsaanbod. Denk aan het aanbieden van horeca, logies, het verkopen van streekproducten, het runnen van een camping of het openstellen van boerenland om over te wandelen. LNV ondersteunt de innovatie van de recreatiesector met 1,5 miljoen euro bij het ontwikkelen van duurzame combinaties van recreatiesector, regio en ruimtegebruik. In overleg met agrarische ondernemers wil minister Verburg proberen boerenland nog verder open te stellen zodat er meer mogelijkheden komen om het mooie Nederlandse landschap te beleven.

Aanpak knelpunten wet- en regelgeving
Hoewel de administratieve lastendruk voor de recreatiesector fors is gedaald, wil minister Verburg de wet- en regelgeving voor de recreatiesector nog eens kritisch tegen het licht houden. Zij zal hiervoor een bijeenkomst met een aantal wethouders organiseren om de aanpak van de tien meest knellende regels te bespreken.

Beleidsvoornemens volgen uit dialoog met de samenleving
Minister Verburg heeft in samenwerking met VROM en EZin 2008 en 2009 debatten gevoerd met de samenleving over het toekomstige recreatiebeleid. De genoemde beleidsvoornemens volgen uit deze consultaties.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet