NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hoop voor toekomst Scheldenatuur

28 juli 2009

Vogelbescherming Nederland gelooft in een nieuwe toekomst voor de natuur van de Westerschelde. Vandaag besliste de Raad van State dat NIET begonnen mag worden met het verruimen van de vaargeul in de rivier. Vogelbescherming had om uitstel van de werkzaamheden gevraagd in het kader van het beroep dat zij tegen de uitvoeringsvergunning had ingediend. De geplande werkzaamheden vormen namelijk een ernstige bedreiging voor de waardevolle natuur van het gebied. Vogelbescherming Nederland maakt zich grote zorgen over de toekomst van de natuur van de Westerschelde. De organisatie vindt dat de werkzaamheden pas gestart kunnen worden, wanneer een begin is gemaakt met de eerder toegezegde natuurherstelprojecten. Vogelbescherming heeft goede hoop dat dit nu daadwerkelijk gaat gebeuren.

De geplande derde verdieping van de Westerschelde om de Antwerpse haven toegankelijk te maken voor schepen met een grotere diepgang, betreft een zware ingreep in het Natura 2000-gebied ´Westerschelde & Saeftinghe´. Later dit jaar besluit de Raad van State over de door het rijk verleende uitvoeringsvergunning tot uitdieping van de rivier.

Vogelbescherming Nederland is van mening dat met het natuurherstel van de zeearm zo spoedig mogelijk begonnen dient te worden. De Westerschelde bevindt zich nu al in een zeer slechte staat van instandhouding en langer wachten met herstelmaatregelen zorgt alleen maar voor verdere verloedering van dit internationaal belangrijke natuurgebied. De natuur van dit unieke getijdengebied staat al decennia zwaar onder druk door de negatieve invloeden van vele menselijke ingrepen, zoals inpolderingen en eerdere verruimingen.

Uitbreiding getijdennatuur

Het natuurherstel is ecologisch noodzakelijk, wetenschappelijk onderbouwd en bestuurlijk afgesproken. Vogelbescherming Nederland is sterk voorstander van ontpoldering van delen van aangrenzende landbouwgrond. Door een dergelijke uitbreiding van getijdennatuur creŽert men meer ruimte voor water en worden natuurlijke processen onder invloed van eb en vloed gestimuleerd. Dit is van essentieel belang voor de voedselvoorziening van vogels.

De Westerschelde is het laatste gebied in Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Nergens in Noordwest Europa is nog een estuarium van deze omvang aanwezig. Het internationaal unieke natuurgebied met slikken, schorren, geulen, platen en ondiep water is een onmisbare schakel voor honderdduizenden vogels, die jaarlijks heen en weer trekken tussen Afrika en SiberiŽ. In het gebied verblijven grote aantallen van maar liefst 40 soorten broed- en trekvogels.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet