NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Herbegrenzing Brabantse ecologische hoofdstructuur

21 juli 2009

Provinciale Staten van Brabant hebben op 1 juli 2009 de nieuwe grenzen van de ecologische hoofdstructuur (EHS) in het Streekplan definitief vastgesteld. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is op een paar punten aangepast.

Doel van de herbegrenzing is de EHS 'robuuster' te maken. Met robuust wordt bedoeld een netwerk van natuurgebieden waar waardevolle en kwetsbare natuur optimale kansen krijgt om voort te bestaan. Op het ontwerp dat van 31 maart t/m 13 mei 2008 ter inzage lag, zijn zon vierhonderd zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn voor Gedeputeerde Staten (GS) aanleiding geweest om een aantal veranderingen door te voeren ten opzichte van hun eerdere voorstel.

Aanpassingen
GS hadden in hun voorstel de EHS op de volgende punten aangepast:

De robuuste natuurverbindingen en de poorten van de Veluwe zijn opgenomen in de EHS. De grenzen daarvan waren al bekend, maar nog niet in de streekplankaart verwerkt. Nu wachten alleen de robuuste verbindingen in de Achterhoek nog op uitwerking.

De landnatuur van de EHS is verkleind door de grenzen strakker rond de belangrijkste natuurgebieden te leggen. Hierdoor vallen gebieden die een combinatie zijn van natuur- en andere functies buiten de EHS, omdat zij voor de samenhangende structuur niet noodzakelijk zijn. De bescherming van natuur en landschap in die gebieden wordt overgedragen aan de lokale gemeentes.

Gedeputeerde Staten zullen voor een aantal ecologische verbindingszones waarvoor de rijksfinanciering is stopgezet zelf financiering gaan organiseren.

In enkele gemeenten is de EHS verkleind om dorpsuitbreiding mogelijk te maken. Hiermee worden knelpunten voor lopende en voorgenomen bouwprojecten opgelost.

Provinciale Staten hebben het voorstel van GS vastgesteld, maar daar nog wel paar wijzigingen in doorgevoerd:

Zo zijn de voorgenomen uitbreidingen van de EHS met bufferzones rond de Natura 2000 gebieden Overasseltse en Hatertse Vennen, Empese en Tondense Heide, Zwarte Broek, Wildenborch en Nieuwe Zuiderlingedijk niet meegenomen in de EHS. Na besluitvorming door de waterschappen over het gewenste waterbeheer (GGOR) nemen Provinciale Staten een besluit over de begrenzing van de EHS rond de zones waarin ernstige vernatting zal optreden. Tot die tijd wordt hier de begrenzing van de EHS uit het Streekplan 2005 gehandhaafd.

Verder is het landgoed de Buzerd uit de EHS begrenzing gehaald.

Procedure
Alle indieners van zienswijzen krijgen binnenkort schriftelijk bericht over het besluit van Provinciale Staten. Voorlopig zijn alleen de kaarten aangepast aan het besluit. De documenten bij Gld.documenten behoren nog bij het voorstel van Gedeputeerde Staten van november 2008. Vanaf begin september vindt u de definitieve teksten op deze website. In het najaar 2009 krijgen ale indieners van zienswijzen ook de gedrukte versie toegezonden.

Nee, tenzij
In het streekplan Gelderland 2005 is het basisprincipe 'nee, tenzij' opgenomen ter bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden(kernkwaliteiten) van de ecologische hoofdstructuur. Dit 'nee, tenzij'-principe laat in de verschillende onderdelen van de EHS ontwikkelingen mogelijk, met name in de EHS-verweving en -verbinding. Deze ontwikkelingen moeten echter wel bijdragen aan de realisering van de EHS.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet