NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investering in toekomst veenweidelandschap Zeevang

3 aug 2009

Het Rijk heeft 8,9 miljoen euro gereserveerd om het open veenweidelandschap in de polder Zeevang te behouden en te versterken. Provincie Noord-Holland en de andere gebiedspartijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De polder heeft te maken met een sterke bodemdaling, een versnipperd watersysteem en een matige waterkwaliteit.

De polder Zeevang en de polder Beetskoog vormen een open veenweidegebied dat zich langs het Markermeer uitstrekt van Purmerend tot Hoorn. Het open veenweidelandschap wordt gekenmerkt door lange zichtlijnen, strokenverkaveling en een dicht slotenpatroon met veel open water. Binnen de polders bevinden zich verschillende karakteristieke lintdorpen. Het landgebruik in de polders bestaat voornamelijk uit melkveehouderij gecombineerd met weidevogelbeheer. De melkveehouderijen vervullen een belangrijke rol in het beheer van het landschap.

De lopende landinrichting beoogt natuurontwikkeling en structuurverbetering van de landbouw. Met het geld van het Rijk kunnen ook investeringen in het tegengaan van bodemdaling, het watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit in gang worden gezet. De provincie Noord-Holland gaat met de gemeente Zeevang en andere betrokken partijen een uitvoeringsplan opstellen en afspraken maken over de uitwerking van de maatregelen.

Het geld van het Rijk voor de Zeevang maakt deel uit van de 113 miljoen euro die het Rijk heeft gereserveerd voor de realisatie van het Programma Westelijke Veenweiden. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben zich ingespannen om dit geld van het rijk beschikbaar te krijgen. Zij co÷rdineren de uitvoeringsplannen van een groot aantal gebieden. Met het geld dat zij ontvangen worden maatregelen getroffen om de bodemdaling te remmen, waterkwaliteit te verbeteren en het watersysteem robuuster te maken. Dankzij die investeringen, aldus het kabinet, kan de landbouw zijn rol als belangrijke drager van het waardevolle cultuurlandschap blijven vervullen. Daarnaast wordt natuur ontwikkeld en wordt er ge´nvesteerd in de recreatieve ontsluiting van het gebied. In Noord-Holland wordt naast de Zeevang ook geld ge´nvesteerd in de polder Westzaan (4,3 miljoen) en de Kalverpolder (2,1 miljoen). Deze gebieden vallen alle drie onder het Nationaal Landschap Laag Holland. Dit gebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn wordt vooral geroemd om het zeer open landschap, het geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen en de strokenverkaveling. Provincie en samenwerkingspartners zetten zich in voor behoud van dit prachtige landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet