NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Rijk reserveert geld voor verbrakken Westzaan

3 aug 2009

Het Rijk heeft 4,3 miljoen euro gereserveerd voor het project verbrakking Polder Westzaan in Zaanstad. Het project biedt kansen om de waterkwaliteit te verbeteren en het brakke karakter te behouden en versterken. Hiermee wordt voorkomen dat dit unieke brakwater veenweidegebied in Noord-Holland verloren gaat.

Polder Westzaan (Guisveld, de Reef en Westerzijderveld) is gelegen ten westen van de bebouwde kom van de gemeente Zaanstad. De polder kenmerkt zich door een karakteristiek veenweidelandschap van kleine percelen, omgeven door sloten. Het oude verkavelingpatroon is nog grotendeels intact. Het veengebied heeft tot de aanleg van de Afsluitdijk onder invloed gestaan van brakke omstandigheden, als gevolg van de nabijheid van het IJ en de Zuiderzee. Sindsdien is de polder verzoet. Op meerdere plekken zijn echter nog steeds brakke ecosystemen aan te treffen; uniek in Europa. In Polder Westzaan vindt bodemdaling en afbraak van veen plaats. Veel voedingsstoffen en bagger komen in het water terecht, wat leidt tot een verslechterde waterkwaliteit in de polder.

Voor het uitvoeren van het project is gekozen voor een twee sporenbenadering. In het noordelijk deel van de polder (Guisveld en Euverenweg) wordt de verbrakking geoptimaliseerd door het aanvoeren van brak water uit het Noordzeekanaal. In het zuidelijk deel wordt onder voorwaarden van bescherming van agrarische en weidevogelbelangen gefaseerd een lichte verbrakking doorgevoerd.

Nu er geld gereserveerd is gaan de provincie Noord-Holland en betrokken gebiedspartijen nog dit najaar een uitvoeringsprogramma opstellen. Hierin wordt aangegeven hoe het project wordt uitgevoerd en wat dat betekent voor de gebruikers van het gebied. Om te beginnen zullen de bestuurders na de zomer een aantal knopen moeten doorhakken over het aanvoertracÚ voor het brakke water, de co-financiering en de monitoring. Ook vindt overleg plaats met betrokken agrariŰrs over de verdere uitwerking. Er komt brede informatie voor bewoners in het gebied. De uitvoering vindt naar verwachting van 2013 tot 2015 plaats.

Het geld van het Rijk voor Westzaan is onderdeel van de 113 miljoen euro die is gereserveerd voor realisatie van het Programma Westelijke Veenweiden. Met het geld worden in een groot aantal gebieden maatregelen getroffen om de bodemdaling te remmen, de waterkwaliteit te verbeteren en het watersysteem robuuster te maken. Dankzij die investeringen, aldus het kabinet, kan de landbouw zijn rol als belangrijke drager van het waardevolle cultuurlandschap blijven vervullen. Daarnaast wordt natuur ontwikkeld en wordt er ge´nvesteerd in de recreatieve ontsluiting van het gebied. In Noord-Holland wordt naast de polder Westzaan ook geld ge´nvesteerd in de Kalverpolder (2,1 miljoen) en de Zeevang (8,9 miljoen). Deze gebieden vallen alle drie onder het Nationaal Landschap Laag Holland. Dit gebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn wordt vooral geroemd om het zeer open landschap, het geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen en de strokenverkaveling. Provincie en samenwerkingspartners zetten zich in voor behoud van dit prachtige landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet