NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investering voor behoud open landschap Kalverpolder

3 aug 2009

Het Rijk heeft 2,1 miljoen euro gereserveerd voor het behoud en de versterking van de het karakteristieke landschap van de Kalverpolder. In de plannen voor de Kalverpolder ligt de nadruk op beperking van de bodemdaling, de verbetering van de waterkwaliteit, de beheerbaarheid van het cultuurlandschap en het ontwikkelen van een robuuster watersysteem.

De Kalverpolder ligt dicht tegen het stedelijke gebied van Zaanstad, bij de Zaanse Schans. De polder is onderdeel van het oer-Hollandse agrarische cultuurlandschap, met veenweiden en rijkdom aan weidevogels en Europees beschermde natuurwaarden. Maar de openheid van het landschap staat onder druk. Als er niets gebeurt verrommelt het landschap, blijft de bodem dalen, is het gebied voor agrarisch beheer ongeschikt en lukt het niet om de gewenste natuur- en landschapswaarden te waarborgen.

Met het geld van het Rijk willen gemeente Zaanstad en andere betrokken partijen werken aan een duurzame invulling van het gebied. De maatregelen en de bijbehorende financiering zullen dit najaar worden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Voorgenomen maatregelen voor de Kalverpolder zijn het creŰren van beduidend minder peilvakken, het baggeren van ondiepe watergangen voor de verbetering van de waterkwaliteit en visstand, de ontwikkeling van oorspronkelijke veenweidevegetaties en het bevorderen van de recreatieve mogelijkheden. De mate van beheerbaarheid, deels afhankelijk van de drooglegging, is bepalend voor het gewenste landschapsbeeld van het agrarische cultuurlandschap.

Het geld van het Rijk voor de Kalverpolder maakt deel uit van de 113 miljoen euro die het Rijk heeft gereserveerd voor de realisatie van het Programma Westelijke Veenweiden. De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben zich ingespannen om dit geld van het rijk beschikbaar te krijgen. Zij co÷rdineren de uitvoeringsplannen van een groot aantal gebieden. Met het geld dat zij ontvangen worden maatregelen getroffen om de bodemdaling te remmen, de waterkwaliteit te verbeteren en het watersysteem robuuster te maken. Dankzij die investeringen, aldus het kabinet, kan de landbouw zijn rol als belangrijke drager van het waardevolle cultuurlandschap blijven vervullen. Daarnaast wordt natuur ontwikkeld en wordt er ge´nvesteerd in de recreatieve ontsluiting van het gebied. In Noord-Holland wordt naast de Kalverpolder ook geld ge´nvesteerd in de polder Westzaan (4,3 miljoen) en de Zeevang (8,9 miljoen). Deze gebieden vallen alle drie onder het Nationaal Landschap Laag Holland. Dit gebied tussen Amsterdam, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn wordt vooral geroemd om het zeer open landschap, het geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen en de strokenverkaveling. Provincie en samenwerkingspartners zetten zich in voor behoud van dit prachtige landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet