NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schelde(n) doet geen pijn, oproep tot een constructief debat

20 aug 2009

Open brief aan:
De minister president,
Ministers van LNV, VROM en V&W,
De leden van de Tweede Kamer

Geachte minister president, ministers van LNV, VROM en V&W en leden van de Tweede Kamer,

Met de parlementaire behandeling van het natuurherstel in de Westerschelde in het vooruitzicht is het debat inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Dat het om een netelige kwestie gaat is wel >duidelijk; het potje zwarte pieten is immers in volle gang. Vertegenwoordigers uit zowel het kabinet als de Kamer laten zich niet onbetuigd. Het thema waarover het eigenlijk zou moeten gaan, wordt stelselmatig ontweken. Het risico dat er ogenschijnlijk daadkrachtige besluitvorming plaatsvindt, die echter niet gaat over de kern van de zaak -namelijk herstel van de Westerscheldenatuur-. is daarmee groot.

Bij toerbeurt worden de Raad van State, natuur- en milieuorganisaties of de Rotterdamse haven weggezet als stok in het wiel van de derde verruiming van de vaargeul. Afgezien van feitelijke onjuistheden over het aanwijzen van een schuldige vinden wij deze debatvorm verre van constructief.

En dat voor een onderwerp dat juist zo gebaat is bij een positieve bijdrage. We spreken hier over een natuurgebied van internationaal belang dat er ronduit slecht aan toe is en waarvoor natuurherstel dringend noodzakelijk is. Deze noodzaak is niet alleen onderkend in ons rijksbeleid maar ook neergelegd in internationale Verdragen.

Ons belang is helder. Wij staan voor herstel van het internationaal beschermde natuurgebied de Westerschelde. Wij vinden dat daar goede plannen voor ontwikkeld zijn in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010, waarover - na een positief advies van alle partijen in gezamenlijkheid - inclusief de Provincie Zeeland, de Zeeuwse landbouworganisatie ZLTO en de natuur - en milieuorganisaties -, uitvoeringsafspraken zijn gemaakt in de Scheldeverdragen. Wij blijven ons inzetten voor de uitvoering van deze afspraken en zullen besluitvormers daaraan zakelijk en inhoudelijk onderbouwd blijven herinneren. We zijn blij dat ons parlement begin september een plenair debat wijdt aan natuurherstel van de Westerschelde. De Scheldenatuur heeft die aandacht harder nodig dan ooit.

Schelde(n) doet geen pijn, dus alle aantijgingen in de pers laten we voor wat ze zijn. Maar modder gooien brengt een ruimere Schelde - en daarmee natuurherstel - niet dichter bij. Wij roepen u daarom op het publieke en aanstaande parlementaire debat constructief en zakelijk te voeren, recht doende aan de titel van het debat: Natuurherstel Westerschelde.

Met vriendelijke groet,

Ir. A.J.M. Wouters
Directeur


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet