NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming Nederland informeert kamer over natuurherstel Westerschelde

26 augustus 2009

Vogelbescherming Nederland heeft vandaag Tweede Kamerleden schriftelijk ge´nformeerd over de gevolgen van het alternatieve natuurherstelplan voor de Westerschelde van het Kabinet. Vogelbescherming stelt dat uitvoering van het plan niet leidt tot natuurherstel. Indien het kabinetsplan uitgevoerd zal gaan worden, leidt het beoogde natuurherstel juist tot nog meer schade aan de riviernatuur. Op termijn zal dan nog meer ontpolderd moeten worden om dit te herstellen.

Het voorgenomen kabinetsplan voor 'Buitendijks Natuurherstel' komt neer op het bekribben van grote delen van de oevers van de Westerschelde en door het in de kribvakken aanbrengen van klei of ander sediment met een totaal oppervlakte van maximaal 675 ha. Het gevolg hiervan is dat de ruimte voor de rivier nog verder wordt verkleind, en er geen bijdrage wordt geleverd aan herstel van de unieke natuur van de Westerschelde. Verder inperking van de ruimte voor de Schelde zal leiden tot nog meer schade aan het systeem en de grote groepen trekvogels die daar van afhankelijk zijn. Daardoor zal extra natuurherstel noodzakelijk zijn. Vogelbescherming dringt aan op uitvoering van de in het Scheldeverdrag overeengekomen natuurherstel door ontpoldering.

Draagvlak
Motivatie van kabinet en veel Kamerleden voor het afwijzen van ontpoldering is het ontbreken van draagvlak onder de Zeeuwse bevolking. Vogelbescherming zet daar vraagtekens bij en stelt in haar informatie: Uit onderzoeken die verricht zijn door het UMC (2005) en het NIPO (2006) blijkt dat er ten tijde van de vaststelling van de plannen en het sluiten van de Scheldeverdragen geen sprake was van een Zeeuwse meerderheid tegen ontpoldering.á Sindsdien wordt vooral de stellingname van de tegenstanders van ontpoldering veralgemeniseerd tot het standpunt van 'de Zeeuwen'.á


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet