NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natura 2000 Hoogveengebieden en Arkemheen definitief aangewezen

10 sept 2009

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de definitieve aanwijzingsbesluiten genomen voor de volgende vijf Natura 2000-gebieden: Witterveld, Engbertsdijksvenen, Arkemheen, Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel.

Door de aanwijzing is duidelijk welke kwetsbare natuurwaarden in de gebieden bescherming krijgen. In de gebieden van de Hoogvenen en Arkemheen gaat het onder meer om de bescherming van actieve hoogvenen, droge heiden, de kraanvogel en de blauwborst. In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk welke maatregelen er nodig zijn om de kwetsbare natuur te beschermen.

Natura 2000
De natuur houdt niet op bij de grens. Het is onderdeel van een groter geheel. Daarom zijn er regels opgesteld voor alle Europese lidstaten. Het gaat om de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze beschermt Europa's natuurparels, de zogenoemde Natura 2000-gebieden.Stuk voor stuk gebieden met bijzondere planten en dieren. Ook in Nederland willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en dat zeldzame soorten verder in aantal afnemen. Uiteindelijk worden in Nederland 162 Natura 2000-gebieden aangewezen.

De ontwerpbesluiten voor de vijf gebieden die nu definitief zijn aangewezen hebben van 9 januari 2007 tot en met 19 februari 2007ter inzage gelegen. Tijdens deze procedure heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er voor de vijf gebieden 447 inspraakreactiesbinnengekomen. De inspraakreacties hebben tot een aantal wijzigingen geleid. Zo is in het gebied Engbertsdijksvenen een aantal habitattypen vervallen en is de smient toegevoegd in het gebied Arkemheen.

Beroep
De minister heeft de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden in de Hoogveengebieden en Arkemheen bekend gemaakt in de Staatscourant. De besluiten inclusief kaarten en Nota van toelichting liggen vanaf 10 september 2009 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten in beroep gaan bij de Raad van State. De beroepstermijn loopt van 11 september 2009 tot en met 22 oktober 2009.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet