NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Begin realisatie OostvaardersWold

7 september 2009

Provinciale Staten hebben donderdag 3 september ingestemd met de structuurvisie OostvaardersWold. Dat betekent dat de realisatie van dit ruim 1.800 hectare grote natuur- en recreatiegebied kan beginnen. Het OostvaardersWold gaat de Oostvaardersplassen bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde met elkaar verbinden, waardoor een aaneengesloten natuurgebied van 15.000 hectare ontstaat. De realisatie van het gebied neemt ongeveer 5 jaar in beslag, waarmee eind 2014 de eerste robuuste verbinding van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland een feit is.

De afgelopen twee jaar hebben het ministerie van LNV, de gemeenten Zeewolde, Almere en Lelystad, Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer onder regie van de provincie Flevoland hard gewerkt aan draagvlak en een kwalitatief goede inrichting voor het OostvaardersWold. Die samenwerking werd op 3 september bekrachtigd door unanieme instemming van Provinciale Staten met de structuurvisie. In de structuurvisie is uitgewerkt hoe het OostvaardersWold eruit gaat zien.

Het gebied biedt aan de grote grazers (edelherten, konikpaarden en heckrunderen) in de Oostvaardersplassen de ruimte om meer beschutting te vinden in het loofbos Horsterwold bij Zeewolde. Door de koppeling van drie natuurgebieden ontstaat een bijzonder veelzijdig natuurgebied voor recreanten uit Flevoland en delen van de Randstad. Er komen fietspaden, wandelpaden, uitkijkpunten en natuur waar je doorheen kunt zwerven.

Tijdens de politieke besluitvorming is ook veel aandacht geweest voor de positie van de boeren die nu nog wonen en werken in het deel van Zuidelijk Flevoland waar het OostvaardersWold komt. De provincie heeft samen met het ministerie van LNV al voor het opstellen van de structuurvisie vastgelegd dat de boeren die verplaatst moeten worden, volledig schadeloos worden gesteld. Desondanks is de verplaatsing van ongeveer 35 bedrijven een ingrijpende gebeurtenis voor de betreffende gezinnen. De provincie is momenteel met de meesten van hen in gesprek om ervoor te zorgen dat de verplaatsing van de bedrijven goed kan verlopen.

Nu de structuurvisie is vastgesteld, kunnen bestemmingsplannen worden opgesteld en kan de aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied beginnen. In het oog springende werkzaamheden zullen onder meer zijn het uitgraven van waterstrengen, het aanplanten van natuur en de bouw van ecoducten over de snelweg A6 en regionale wegen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet