NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Kwaliteitsimpuls natuur Voornes Duin

2 sept 2009

De provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. trekken gezamenlijk 100.000 euro uit voor beheermaatregelen in het Voornes Duin.

Het geld is bestemd voor een eenmalige impuls in het beheer van duingrasland, duinbos en vochtige duinvalleien in het Natura 2000 gebied Voornes Duin. Hiermee kunnen Natuurmonumenten en Stichting het Zuid-Hollands Landschap aan de slag met de vastgestelde doelstellingen. Voornes Duin voldoet nog niet aan alle doelstellingen uit het aanwijzingsbesluit van 2008. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals het wegvallen van begrazing door konijnen, veranderingen in de waterhuishouding en het ontbreken van voldoende financiŽle middelen om het beheer aan deze omstandigheden aan te passen. Daardoor wordt het waardevolle duingrasland meer en meer overwoekerd door struikgewas.

Provincie en Havenbedrijf vinden de ontwikkeling van natuurgebieden in de omgeving van de Rotterdamse haven belangrijk. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het Havenbedrijf. Op deze manier een helpende hand bieden bij het beheer van natuurgebieden past binnen dat beleid.

Voornes Duin is een van de 162 Natura 2000 gebieden in Nederland. Natura 2000 is een Europees programma om de Europese natuur te beschermen. Zuid-Holland werkt op dit moment, samen met de grondeigenaren, terreinbeheerders en andere belanghebbenden zoals LTO Noord en de Federatie Particulier Grondbezit aan het Natura 2000 beheerplan voor Voornes Duin. Dit moet begin 2010 afgerond zijn. In dit plan wordt vastgelegd hoe, waar en wanneer de natuurdoelen worden bereikt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet