NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minister Verburg verleent najaarsvergunning voor mosselzaadvisserij

2 sept 2009

Mosselvissers kunnen in het najaar weer op mosselzaad vissen op de Waddenzee. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verleent daartoe een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.

De deelnemers aan het convenant 'Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee' hebben intensief samengewerkt aan de vergunningverlening. In dit convenant zitten Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, Stichting WAD, Vereniging Natuurmonumenten, producentenorganisatie Mosselcultuur (PO Mossel) en het ministerie van LNV.

Zo hebben zij afgesproken dat de mosselsector eerder dan in voorgaande jaren een vergunning krijgt. Dit kan door het visplan van de mosselvissers direct en bij voorbaat af te stemmen op de van te voren in nauw overleg overeengekomen voorschriften van de vergunning. In het visplan staan de omvang en samenstelling van de visvloot, de vislocaties, de hoeveelheid op te vissen mosselzaad en de visdagen.

De mosselvissers zullen hoogstwaarschijnlijk eind september, nadat een inventarisatie is gemaakt van de exacte locaties en hoeveelheden op te vissen mosselzaad, gaan vissen.

Dit is goed voor de mosselsector omdat het vistechnisch het gunstigst is om zo vroeg mogelijk in het najaar te vissen. Ook de beschermde natuur profiteert hiervan. Hoe meer en hoe sneller mosselen die door storm en zeesterren verloren kunnen gaan, worden opgevist en naar stabiel gelegen kweekpercelen worden gebracht, des te meer van deze mosselen de winter kunnen overleven. Hiermee is meer voedsel beschikbaar voor beschermde vogels die mosselen eten.

Verder hebben de convenantpartners afgesproken dat de inventarisatie van het mosselbestand en classificatie van deze mosselbanken in 'stabiel' en 'instabiel' door een bioloog van de mosselsector in samenspraak met deskundigen van het ministerie van LNV zal worden uitgevoerd.

Najaarsvisserij gebeurt namelijk alleen op instabiele banken. Dit zijn mosselzaadbanken waarvan het mosselzaad door natuurlijke omstandigheden toch verloren zou gaan, bijvoorbeeld door storm of stroming of doordat zeesterren er veel van eten.

Mosselzaad bestaat uit kleine mosseltjes van 1 tot 2 centimeter die in de Waddenzee 'vallen' en zich aan de bodem hechten. De mosseltjes worden door mosselvissers met mosselkorren opgevist en naar percelen gebracht waar zij verder groeien. Na ongeveer twee jaar zijn mosselen geschikt voor consumptie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet