NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Westerschelde: buitendijks alternatief drie keer onderzocht

22 sept 2009

De Raad van State schorste op 28 juli de vergunning voor de derde verruiming van de Westerschelde. De Raad deed dat op verzoek van Vogelbescherming Nederland. De Raad van State vindt dat er nog niet gestart kan worden met baggeren, gezien de slechte staat van de natuur in de Westerschelde en de vele onzekerheden die met de verdieping gepaard gaan. Dit oordeel geeft Vogelbescherming goede hoop dat natuurherstel er ditmaal daadwerkelijk van gaat komen.

Oproep tot constructief debat
De verwachting is dat de Tweede Kamer begin september een debat over natuurherstel Westerschelde zal voeren. Het besluit doet veel stof opwaaien; in Nederland, maar zeker ook in Vlaanderen. En met de parlementaire behandeling in het vooruitzicht is het debat inmiddels in alle hevigheid losgebarsten. Bij toerbeurt worden de Raad van State, natuur- en milieuorganisaties of de Rotterdamse haven als stok in het wiel van de derde verruiming van de vaargeul weggezet. Vogelbescherming Nederland doet via een open brief een dringend beroep op de politiek om het debat constructief en zakelijk te voeren.

Voorlopig geen verdieping
De geplande derde verdieping van de Westerschelde om de Antwerpse haven toegankelijk te maken voor schepen met een grotere diepgang, betekent een zware ingreep in het Natura 2000-gebied ´Westerschelde & Saeftinghe´. Later dit jaar besluit de Raad van State definitief of negatieve effecten op de Scheldenatuur uit te sluiten zijn, zoals de Nederlandse overheid beweert. Op 28 juli deed de Raad van State uitspraak in de voorlopige voorziening en gaf daarmee het voorlopige oordeel dat er nog teveel onzekerheden gepaard gaan met de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden zijn daarom geschorst tot de Raad van State eind dit jaar een definitieve uitspraak doet.

Estuarium Westerschelde uniek in Europa
De Westerschelde is het laatste gebied in Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Nergens in Noordwest-Europa bestaat nog een estuarium van deze omvang. Het internationaal unieke natuurgebied met slikken, schorren, geulen, platen en ondiep water is een onmisbare schakel voor honderdduizenden vogels in hun halfjaarlijkse trek tussen Afrika en Siberië. In het gebied verblijven grote aantallen van maar liefst veertig soorten broed- en trekvogels.

Overheid kan natuurschade niet uitsluiten
De Scheldenatuur heeft de kwalificatie: ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’. Dat betekent dat elke nieuwe ingreep, zoals de voorgenomen derde verruiming, absoluut geen nieuwe of bijkomende natuurschade mag veroorzaken. De overheid heeft onvoldoende aangetoond dat er inderdaad geen natuurschade zal optreden. Sterker nog; eerder dit jaar heeft het kabinet besloten om het broodnodige natuurherstel van de Westerschelde niet uit te voeren, maar te vervangen door een serie kunstmatige ingrepen die de natuur meer kwaad doen dan goed.

Ontpolderen biedt perspectief
Als belangenbehartiger van de bedreigde Scheldenatuur restte Vogelbescherming Nederland geen andere weg dan ‘aan de noodrem te trekken’ en de vergunning voor de derde verruiming aan te vechten. Met deze uitspraak van de Raad van State is afdoende natuurherstel nog niet gegarandeerd, maar het biedt wel nieuwe perspectieven. De Nederlandse overheid is nu aan zet om te laten zien hoe zij ervoor gaat zorgen dat een gunstige staat van instandhouding van de Westerschelde realiteit gaat worden. Vlaanderen heeft al veel gedaan aan natuurherstel. Als Nederland alsnog bereid is 0,4% van het Zeeuws landbouwareaal te ontpolderen (600 ha.), dan kan de Scheldenatuur weer een stootje hebben. Het lijkt voor de hand te liggen dat dan ook de verruiming binnen de wettelijke kaders vergund kan worden.

Kabinet is aan zet
De uitspraak van de Raad van State is voor een aantal politieke partijen aanleiding om Kamervragen te stellen. Onder andere GroenLinks, D’66 en PvdA maken zich zorgen over de effecten van de verdieping in combinatie met het kabinetsbesluit om niet te kiezen voor ontpoldering. Ook het grotere plaatje komt duidelijk in beeld. Nederland komt immers haar afspraken met Vlaanderen niet na en heeft opnieuw een besluit genomen dat, in het licht van de Europese en nationale natuurwetgeving, niet door de beugel kan. Den Haag heeft de sleutel in handen om de huidige patstelling te doorbreken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet