NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vogelbescherming ziet kabinetsbesluit Westerschelde als eerste stap

9 okt 2009

Vogelbescherming Nederland verwelkomt het besluit van de ministerraad om de Hedwigepolder en het Zwin alsnog te ontpolderen als een waardevolle eerste stap naar natuurherstel in de Westerschelde. In het Scheldeverdrag is vastgelegd dat 600 hectare estuariene natuur in Nederland zal worden gecreŽerd. Door het ontpolderen van de Hedwigepolder wordt de helft daarvan gerealiseerd.

Vogelbescherming zal zich de komende tijd ervoor inzetten dat ook de overige afspraken over natuurherstel in het Verdrag met BelgiŽ worden nagekomen. Dit betekent dat er ook 300 hectare natuurherstel dient plaats te vinden in het middengedeelte tussen de twee lijnen Vlissingen / Breskens en Kruiningen / Perkpolder. Herstel van de natuur in dit deel zal vooral gevonden moeten worden in substantiŽle uitbreiding van natuur, die verloren is gegaan. Vogelbescherming verwacht dat volledig natuurherstel door overleg tot stand kan komen. Zij hoopt dat dit aanleiding zal zijn om de in gang gezette procedure bij de Raad van State in te trekken.

De Westerschelde is het laatste gebied van Nederland waar sprake is van een open verbinding en een natuurlijke overgang van rivier naar zee. Nergens in Noordwest Europa is nog een estuarium van deze omvang aanwezig. Het internationaal unieke natuurgebied met slikken, schorren, geulen, platen en ondiep water is een onmisbare schakel voor honderdduizenden vogels, die jaarlijks heen en weer trekken tussen Afrika en SiberiŽ. In het gebied verblijven maar liefst 40 soorten broed- en trekvogels.

In de loop der jaren zijn grote oppervlakten natuur in de Westerschelde verloren gegaan met alle gevolgen van dien.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet