NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opschaling van het aantal mosselzaadinvanginstallaties

8 okt 2009

Er komen meer locaties voor mosselzaadinvanginstallaties. Tot en met 2013 stelt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Waddenzee negen locaties met een gezamenlijke oppervlakte van 500 hectare beschikbaar, in de Oosterschelde vier locaties van in totaal 200 hectare en in de Voordelta één locatie van maximaal 30 hectare.

Mosselzaadinvanginstallaties (mzi's) zijn op dit moment de belangrijkste nieuwe techniek om mosselzaad in te vangen. Ze vormen een alternatief voor de bodemvisserij. In oktober 2008 heeft minister Verburg met de mosselsector en natuurorganisaties een convenant gesloten. In dat convenant hebben de partijen afspraken gemaakt over een duurzamere mosselsector en natuurherstel in de Waddenzee. Een van de afspraken is dat de mosselsector tot 2020 de tijd heeft om de traditionele bodemvisserij af te bouwen en over te gaan op alternatieve manieren voor het vangen van mosselzaad. Mosselzaadinvanginstallaties spelen hierbij een belangrijke rol.

Uitgangspunt van de minister bij het opstellen van het opschalingsbeleid voor mzi's was dat bij de keuze van locaties zo veel mogelijk rekening werd gehouden met de belangen van andere partijen zoals garnalenvissers, andere vissers, recreanten, duikers, schippers en bestuurders van gemeenten en provincies. Het ministerie van LNV heeft daartoe verschillende bijeenkomsten en workshops georganiseerd.

Bij het bepalen van de locaties voor mosselzaadinvanginstallaties heeft minister Verburg rekening gehouden met de aanwezige natuurwaarden. De mzi's mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de ecologische draagkracht. Verstoring van vogels en zeezoogdieren moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Uiteraard is ook gekeken naar de veiligheid van de scheepvaart en de inpassing in het landschap.

De opschaling van de mosselzaadinvanginstallaties vindt stapsgewijs plaats. De minister sluit hiermee aan op afspraken uit het mosselconvenant. Hierin is namelijk bepaald dat gebieden stapsgewijs worden gesloten voor bodemvisserij. Daarnaast biedt een gefaseerde opschaling de ruimte om verder te leren en eventuele gevolgen voor de natuur nauwlettend in de gaten te houden.

Om de mosselsector te ondersteunen bij de overgang naar een duurzamere mosselvisserij stelt minister Verburg van 12 tot en met 26 oktober 2009 een investeringsregeling open voor ondernemers of samenwerkingsverbanden die vanaf 2010 mzi's gaan inzetten. De minister heeft hiervoor 1,7 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is medegefinancierd vanuit het Europees Visserij Fonds. De subsidie bedraagt maximaal 30% voor kleine bedrijven en 20% voor grotere bedrijven. In alle gevallen is de maximale subsidie 100.000 euro.

Verder hebben de natuurorganisaties en de mosselsector minister Verburg geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het convenant 'Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee' en de hoofdlijnen van het natuurherstelprogramma.

Voor informatie over de investeringsregeling mosselzaadinvanginstallaties zie LNV-loket via www.minlnv.nl/loket.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet