NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Minder regels voor subsidie agrarisch natuurbeheer provincie Flevoland

30 sept 2009

Het aanvragen van subsidie voor agrarisch natuurbeheer wordt makkelijker. De provincie Flevoland biedt vanaf 2010 een eenvoudige manier van aanvragen met zo min mogelijk regels, vertrouwen in de beheerder en minimale administratieve lasten.

Het natuurbeheerplan omvat een (digitale) kaart waarop per terrein staat aangegeven welk doel en welk bijpassend beheer van toepassing is. Per hectare krijgen beheerders een vast bedrag voor het beheertype dat is aangevraagd.

Gedeputeerde Anne Bliek (Natuur): “Minder regels zorgen voor gemak en versnelling. Beide zijn in het belang van de aanvrager die uiteindelijk het werk moet doen. Dat dient de zaak waar het om begonnen is: een goed natuurbeheer.”

Het ontwerp-natuurbeheerplan heeft van 17 juni t/m 29 juli ter inzage gelegen op het provinciehuis en de gemeentehuizen in Flevoland. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is dit plan aangepast. Het aantal gebieden waarvoor subsidie kan worden aangevraagd is uitgebreid met onder andere een nieuw gebied aan de oostkant van oostelijk Flevoland.

In totaal zijn er vanaf volgend jaar in Nederland ruim zeventig beheertypen voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer tezamen, zoals kruidenrijk grasland, moeras, essenbos, houtsingel en hoogstamboomgaard. In Flevoland gaat het om 27 beheertypen voor natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Verordening
Het natuurbeheerplan volgt uit de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland die de huidige provinciale subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer Flevoland (Programma Beheer) gaat vervangen. Voor agrarisch natuurbeheer wordt de nieuwe regeling met ingang van 2010 van kracht, het natuurbeheer volgt later. Alle provincies voeren een gelijkluidende subsidieverordening in. Uitgangspunt is en blijft dat beheer van natuur en landschap goed wordt uitgevoerd.

Het nu vastgestelde plan ligt van 1 oktober t/m 12 november ter inzage op het Provinciehuis en kan ook worden ingezien via het internet: http://provincie.flevoland.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet